Afbeelding

Volgende fase sluiting Abrona

Algemeen

Siem van der Burg

De open brief van 'het comité tot behoud van Abrona Oudewater' aan de cliëntenraad, familieraad, OR, Raad van Toezicht en het bestuur van Abrona heeft volgens het comité geen inhoudelijke reactie teweeggebracht. "Abrona weigert antwoorden te geven op vragen en gaat niet in op de handreiking om in overleg te gaan over alternatieven voor een doorstart", stelt Sjaak Six van het comité en ouder van een van de cliënten. Abrona stelt echter dat het actiecomité wel degelijk antwoord heeft gekregen. "Het bestuur van Abrona heeft aan het comité bericht; We hebben kennisgenomen van de open brief en deze desgevraagd aan de adviesraden en raad van toezicht doorgestuurd". Partijen komen dus nog steeds niet nader tot elkaar, zijn het zelfs over het wel of niet ontvangen van een reactie met elkaar oneens.

Besluit volgens Abrona definitief

"Wij hebben geen vragen in de open brief kunnen ontdekken, noch vraagt het actiecomité in haar brief om een reactie", stelt de woordvoerster van Abrona. "We brengen in herinnering dat Abrona en het actiecomité al uitgebreid met elkaar hebben gesproken en helaas niet nader tot elkaar zijn gekomen. De gesprekken waren voor Abrona geen reden om het standpunt te herzien. Zoals bekend hebben we het actiecomité uitgenodigd voor een bezoek aan onze dagbestedingslocatie NuDoen! in Woerden om verder in gesprek te gaan over de goede alternatieven die er anno 2020 voor onze cliënten zoal bij Abrona zijn voor dagbesteding, leren en ontwikkelen. We hebben tot op heden geen reactie op onze uitnodiging ontvangen ondanks herhaaldelijk verzoek. Abrona schijft op 25 juni op haar website; "Op grond van de afgegeven positieve adviezen van de Centrale Cliëntenraad, de Centrale Familieraad en de Ondernemingsraad, de goedkeuring van de raad van toezicht en het akkoord van de vakbonden op de regeling voor medewerkers, heeft de raad van bestuur, na raadpleging van het managementteam, formeel het besluit genomen tot sluiting en verkoop van hotel-restaurant Abrona per 1 juli 2020. We danken de cliënten en medewerkers die zich jarenlang met hart en ziel hebben ingezet voor hotel-restaurant Abrona. Maar zeker ook de gasten en andere betrokkenen die het hotel een warm hart hebben toegedragen". Over en uit dus als het aan Abrona ligt.

Escalatie van de situatie naar landelijke toezichthouders

Maar niet als het aan Sjaak Six van het comité ligt. "Wij escaleren de situatie nu naar centrale landelijke instanties voor toezicht op de zorg en naar de Tweede Kamercommissie voor de zorg", zegt Six. "Het gaat ons erom dat Abrona niet wegkomt met het verkwisten van zorggeld, onbehoorlijk bestuur mismanagement, het niet voldoen aan 'governance'-regels en het verzaken van hun zorgplicht. Dat gaat wellicht Abrona Oudewater niet terugbrengen maar zorgt er in ieder geval voor dat elders in Nederland cliënten, familie en medewerkers niet de dupe worden van het onzorgvuldig handelen van het huidige Abronabestuur".

Wij zijn niet naïef

"Het is niet waarschijnlijk dat de escalatie tot heropening van hotel-restaurant Abrona in Oudewater gaat zorgen. Natuurlijk zijn wij niet naïef", zegt Six. "Naast de escalatie schaken wij nog op een ander bord. Indirect met B&W en samen, met ondernemers en andere zorginstellingen bespreken we de mogelijkheden van een alternatieve doorstart. Dan moet wel het vastgoed gekocht kunnen worden door ondernemers die weer een zorgfunctie in het pand nastreven. Abrona heeft toegezegd dat de gemeente Oudewater een rol krijgt in het biedingsproces voor het pand en dat ze bij voorkeur aan een dergelijke ondernemer verkopen. Wij zijn bang dat, op grond van onze ervaringen met Abrona, die rol beperkt is en dat het pand gewoon wordt verkocht aan de hoogste bieder.

De gemeenteraad van Oudewater maakt zich ook zorgen

Met name de fractie van het CDA wil graag duidelijkheid over welke rol Abrona toedicht aan B&W en hoe dit zich vertaalt in een eventuele verkoop van het pand. Hoe kan geborgd worden dat de voorkeur gegeven wordt aan een sociaal maatschappelijke bestemming? Het volgende werd schriftelijk ingediend bij B&W van Oudewater; "Eerder werd al bekend dat bij de verkoop van het hotel-restaurant de voorkeur uitgaat naar een sociaal maatschappelijke bestemming; het liefst naar een koper met een regionale binding. Om de lokale belangen te behartigen, heeft Abrona het college van B en W van de gemeente Oudewater gevraagd om een rol te spelen in de consultatieronde van het verkooptraject. De gemeente heeft laten weten dit graag te doen. Wethouder Bob Duindam neemt deze rol op zich. 1) Hoe verhoudt deze ontwikkeling zich tot de unaniem aangenomen motie waarin de raad het college verzoekt alles in het werk te stellen om zorgorganisatie Abrona te bewegen het voorgenomen besluit tot nader order op te schorten, zodat de mogelijkheden om de voorziening te behouden samen met de maatschappelijke partners nader kunnen worden onderzocht? 2) Graag een uiteenzetting van de rol van het college / wethouder Duindam in het proces. Wat is de (formele) invloed van de wethouder? Op basis waarvan neemt de wethouder beslissingen in de consultatieronde van het verkooptraject? 3) Op wat voor manier kan geborgd worden dat bij verkoop de voorkeur gegeven wordt aan een sociaal maatschappelijke bestemming; het liefst aan een koper met regionale binding?

Hoe verhoudt zich dit tot het onafhankelijke College sanering zorginstellingen die toezicht houdt tot verkoop tegen marktwaarde? Op welke wijze heeft het college zeggenschap over dit proces?”

De beantwoording van de vragen staat op de agenda van het Forum Samenleving van 6 juli. In die vergadering komt ook de raad van bestuur van Abrona aan het woord om het besluit van Abrona toe te lichten.

Iedereen is er maar druk mee. Als er al een doorstart komt dan zal er nog wel heel wat water door de IJssel stromen voordat die is gerealiseerd. Wordt zeker vervolgd!

Afbeelding
Deze week in Concordia 6 minuten geleden
Afbeelding
Geen amusementswaarde en geen punten 2 uur geleden
Afbeelding
Voetbalverslagen en voetbalprogramma 3 uur geleden
Afbeelding
Hoge opkomst bij de Kamerverkiezingen in Haastrecht en gehele Krimpenerwaard 17 uur geleden
Afbeelding
Stemmen tellen 18 uur geleden
Afbeelding
Aankomst in Oudewater als vanouds 19 uur geleden
Afbeelding
Horen, zien en toch zwijgen 20 uur geleden
Afbeelding
Geen amusementswaarde en geen punten 21 uur geleden