Afbeelding

Raad Montfoort

Algemeen

Trudie Scherpenzeel

De raad begon met een kort In Memoriam voor de op 30 mei overleden oud-wethouder Vlaar, die door de burgemeester en de fractievoorzitter van het CDA met waarderende woorden werd herdacht. Vooral het belang van wethouder Vlaar voor de ontwikkeling van het sociaal domein werd genoemd. Waarna de raad enige tijd stilte in acht nam.
Verder werd de heer Van der Veen welkom geheten na een periode van drie maanden ziekteverlof.
De agenda die, zoals te doen gebruikelijk is voor de laatste maand voor de zomervakantie, erg lang was werd vooral gedomineerd door de drie hieronder beschreven kwesties. En er waren veel hamerstukken, die unaniem werden afgehamerd.

Willeskop 77

De vorige wethouder kwam in de nadagen van de vorige coalitie met een voorstel om het bestemmingsplan buitengebied aan te passen om voor eens en voor altijd regels te maken voor het houden van paarden op kleine of op grotere schaal. Die notitie werd door de raad afgeschoten omdat die bang is voor wildgroei in paardenbakken in het buitengebied. De notitie stond opnieuw op de agenda, dit keer met als voorstel om het open te stellen voor zienswijzen. Op zich een ongebruikelijke werkwijze, dat gebeurt meestal pas als het beleid is vastgesteld. De aanleiding van dit voorstel ligt in het feit dat in de achterliggende jaren de buren aan weerskanten van Willeskop 77C de gemeente met handhavingsverzoeken en bezwarenprocedures bestoken (er liggen geen regels vast in het bestemmingsplan en dus zijn de buren van mening dat het bedrijf illegaal is en de gemeente moet handhaven). Met het wel vastleggen van regels zou de gemeente zich kunnen richten op het beoordelen van de situatie en een besluit kunnen nemen en zich zo kunnen terugtrekken uit wat in feite een civielrechtelijk conflict is. Uiteindelijk stemden alleen PAK (vrees voor verrommeling van het landschap) en Inwonersbelangen (het gaat niet aan om beleid te maken enkel omdat twee burgers ruzie hebben met een derde) tegen het voorstel om die zienswijzen te gaan ophalen. Het voorstel werd dus aangenomen.

Woonwagenplaatsen

In 1999 is de woonwagenwet afgeschaft en dat leidde ertoe dat gemeenten over heel Nederland een uitsterfbeleid voerden. Daar stak de rechter een aantal jaren later een stokje voor en sindsdien zijn in Montfoort in Linschoten vier standplaatsen gerealiseerd en het huidige voorstel gaat over het realiseren van vier plaatsen in De Bleek. De raad is hierover verdeeld, nadat een voorstel onder de vorige coalitie was afgewezen. De VVD vindt dat dat voorstel tot discriminatie leidt (want voorrang voor een bepaalde doelgroep) en is tegen. Na discussie stemden alleen D66 en Pak voor het voorstel. Het voorstel werd dus verworpen.

Energietransitie

Geen windmolens in Montfoort, was de raad in de vorige periode van mening. Niettemin, de trein dendert voort en de provincie is nu bezig om ‘zoeklocaties’ aan te wijzen voor gemeenten. In Montfoort zou dat windmolens kunnen betekenen tussen de Blindeweg en de Cattenbroekerdijk, langs de A12. De verdeeldheid is nog groot. In de commissie ruimte had de VVD al gezegd niet akkoord te zullen gaan met windmolens op Montfoorts grondgebied en zonnevelden in dat gebied. Het college heeft het zoekgebied onder de werking van de Wet Voorkeur Gemeenten gebracht (wat betekent dat verkopers van grond voor de duur van dat besluit die grond eerst aan de gemeente moeten aanbieden). Alleen Inwonersbelangen stemde tegen dat WVG-voorstel. VVD en Inwonersbelangen waren tegen het laten instellen van het haalbaarheidsonderzoek.

Afbeelding
Taizéviering in Haasrecht 1 uur geleden
Afbeelding
Kostschool in Oudewater van binnenuit 15 uur geleden
Afbeelding
Muziekduo Katakat treedt op in de soos 22 uur geleden
Afbeelding
Psalmzangavond met bovenstem in Montfoort 23 feb, 09:00
Het natuurgebied Bilwijk is niet langer toegankelijk voor honden.
Honden niet meer toegestaan in natuurgebied Bilwijk 22 feb, 19:00
Afbeelding
Benschopse vrouwen samen op weg naar Pasen 22 feb, 17:00
Afbeelding
Alle kinderen in Montfoort een zwemdiploma 22 feb, 12:00
Daphne van Kooten.
Debuut en vijfmaal goud bij Nederlandse Kampioenschappen 22 feb, 09:00