Afbeelding

Raadsvergadering(en) Montfoort

Algemeen

Met twintig agendapunten, waarvan slechts één hamerstuk, en vijftien amendementen plus vijf moties (waarvan twee vreemd aan de agenda) was al aan het begin van de vergadering duidelijk dat dat in één avond niet zou lukken. Als dan ook nog bij alle onderwerpen voor de stemming stemverklaringen worden afgelegd gaat het allemaal nog trager. Het werden dus twee lange avonden. Hieronder in vogelvlucht de genomen besluiten.

Scholencomplex

Dit voorstel werd getroffen door drie amendementen, die het allemaal niet haalden en een motie. LM, CDA, CU en SGP wilden besluitvorming over het bestemmingsplan uitstellen tot na een nieuw verkeersonderzoek. Dit werd met zes stemmen voor en negen tegen verworpen. Uitstel van de gunning van de school tot nadat besloten is over eventuele bezwaren op het niveau van de Raad van State haalde het met dezelfde stemverhouding niet. Het college moest wel beloven de raad nauw te blijven betrekken de ontwikkelingen rond verkeer. (Unaniem). Het bestemmingsplan zelf werd met negen stemmen voor en zes stemmen tegen (LM, SGP, CU en CDA) aangenomen. Een motie van D66 om over te gaan tot compensatie van het op het terrein verdwijnende groen werd unaniem aangenomen.

Herontwikkeling Van Damstraat

Voor de herontwikkeling van dit complex lagen twee scenario’s voor. De grond is van de gemeente en het college stelde voor om te gaan voor veel sociale woningbouw (50% sociale huur). Scenario twee stelt voor om een groot deel van de locatie te reserveren voor het Oudenhuis en Obliek en de rest van de locatie dan te gebruiken voor goedkope starterswoningen en woningen gericht op doorstroming. De raad vond het voorgestelde percentage van sociale huur in scenario één cluster ongewenst en sprak van een ereschuld aan het Oudenhuis en Obliek. Het college had voorkeur voor scenario een. De raad amendeerde het voorstel unaniem naar scenario twee.

Herinrichting om ‘t Hof etc.

Ook hier een motie en een amendement. Het amendement was van IBML en de motie van LM. Beide werden door het college overgenomen. Het betrof een voetpad op om ‘t Hof en een zebrapad voor de Anthoniushof. De boosheid van de winkeliervereniging, al geuit tijdens het forum, is volgens de wethouder voortijdig. Sindsdien heeft de winkeliersvereniging het overleg opgezegd, maar wethouder Ten Hage blijft bereid te praten, maar niet om alles weer terug te draaien voordat het hele plan is uitgevoerd. Dit is niet het moment om te evalueren als de aanpassingen nog in volle gang zijn. Het voorstel werd unaniem aangenomen.

Omgevingsvisie

Ook hier vier amendementen en een motie. Een VVD/CDA amendement beoogde een verbeterde fietsverbinding op te nemen tussen Cattenbroek en de Blinde Weg en dat ook op het kaartje in te tekenen (met de stem van de SGP tegen aangenomen). Een VVD/IB/CDA en LM benadrukte nog weer eens om op twee plaatsen op te nemen dat er geen energie moet worden opgewekt met grote windturbines (met de stemmen van PAK/D66 en SGP tegen aangenomen). Een PAK amendement wilde bewerkstelligen dat een groene bufferzone wordt opgenomen langs de A12 (negen stemmen voor en zes tegen aanvaard). Inwonersbelangen, VVD en LM tenslotte beoogde de gecorrigeerde kaartjes in het besluit op te nemen dat zonnevelden ten oosten van de Cattenbroekerdijk en niet tegen Linschoten aan worden uitgerold (vijf stemmen voor en tien tegen). Een PAK-motie wilde eerder niet in de omgevingsvisie opgenomen documenten, over het behoud van zichtlijnen op de kern van Montfoort, alsnog weer toevoegen (motie verworpen). Nog een PAK-motie wilde de zoekgebieden van de RES in de omgevingsvisie opnemen. (vijf stemmen voor en tien tegen, verworpen). De geamendeerde omgevingsvisie werd unaniem aangenomen.

Wordt vervolgd.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Kent u een sterke powervrouw 1 uur geleden
Afbeelding
Bij WDS moet je wel op tijd komen 2 uur geleden
Een oorkonde voor Huib Dolleman en Ties Bode uitgereiktdoor de wethouder van Sneek.Beide mannen gewoon in 'werkkleding'.
Wat je biedt moet je betalen (2) 20 uur geleden
Afbeelding
Aan gene zijde 4 mrt, 12:00
Afbeelding
Orde op zaken! 3 mrt, 17:00
Afbeelding
Nieuwe openingstijden Bibliotheek Linschoten 3 mrt, 12:00
Afbeelding
Renovatie bedieningsgebouwtje Cosijnbrug in Oudewater 2 mrt, 17:00
Afbeelding
Collectanten gezocht voor Amnesty 2 mrt, 12:00