Afbeelding

Emotionele raadsvergadering Montfoort

Algemeen

De, opnieuw, over twee avonden uitgesmeerde raadsvergadering in Montfoort van afgelopen week verliep emotioneel en leidde tot twee afgewezen voorstellen van het college. Het begon met het van de agenda afvoeren van het afwegingskader van de RES (waar zouden in Montfoort wel en niet projecten kunnen worden ingediend voor de grootschalige opwek van energie) en daarna een zeer emotionele discussie over de RES zelf.

Alle partijen hadden duidelijk veel energie gestoken in de voorbereiding van de bespreking van dit document. Zonder nu elk argument aan een politieke partij vast te knopen was de raad vooral ontevreden over de stelling van de wethouder dat de raad beslist, maar dat eigenlijk gezien het aantal externe partijen neerkomt op tekenen bij het kruisje. Opnieuw veel vragen over het niet meenemen van nieuwe technieken en alleen gaan voor zon en wind (dat mag niet, volgens wethouder Koster), het niet mogen bijdragen via het inkopen in een project voor wind op zee (idem), het niet meetellen van de opbrengsten van projecten kleiner dan 40 panelen etc. Het niet investeren in een update van de netwerken van Stedin en andere netbeheerders, zodat het nu al voorkomt dat projecten niet kunnen worden aangesloten omdat de kabels vol zijn. Het niet investeren door de gemeente in het bevorderen van ‘zon op dak’ (geen mensen voor beschikbaar, aldus de wethouder), geen gemeentelijk voornemen om energie slurpende bedrijven (datacenters) blijvend uit de gemeente te weren, te weinig activiteit voor energiebesparing. Dat Nederland de wereld niet hoeft te redden gezien ons zeer kleine aandeel op wereldschaal in broeikasgassen, het bestaan van ‘tunnelvisie’ bij de voorstanders van de klimaattransitie (Herben, LM) etc. En tenslotte het vorig jaar bij meerderheid genomen besluit dat Montfoort alleen wil meewerken aan opwek voor eigen behoefte. Het leidde er uiteindelijk toe, dat de RES met tien stemmen tegen en 4 voor (D’66, CU, PAK) werd verworpen. Daarmee is Montfoort de enige gemeente in het gebied die niet met de RES heeft ingestemd.

Weitje van Spruit/pastorie

Voor lag een bestemmingsplanwijziging voor het perceel dat plaatselijk in Linschoten bekend staat als het ‘weitje van Spruit’. Dit is nu in eigendom van de Hervormde kerk in Linschoten, dat er een pastorie wel bouwen en de rest van het perceel wil gebruiken voor uitbreiding van de begraafplaats. Het plan maakt onderdeel uit van een viertal voorstellen. Het eerste passeerde de raad in het voorjaar van dit jaar en betrof het afsluiten van de doorgang door ‘De Wingerd’ voor alle verkeer. Het voetpad is inmiddels aangelegd. Door het bouwen van een nieuwe pastorie op het weitje kan de Hervormde gemeente de pastorie in de Dorpsstraat afstoten en de opbrengst hiervan in de Wingerd investeren. Het bracht Herben tot de conclusie van ‘salami’-tactiek, wat bij de wethouder tot de verzuchting leidde dat hij om dat te voorkomen al in een eerder stadium het totaal van de voornemens bekend had gemaakt. De stichting Hugo Kotestein is nog steeds van mening dat het weitje van Spruit tot het beschermd dorpsgezicht van Linschoten hoort, maar de gemeente stelt zich op het standpunt dat dat alleen geldt voor de langs de Reinaldaweg gelegen groene gebieden. De bewoners van de Nieuwe Zandweg hadden geen zienswijzen meer ingediend, maar hun bezwaren zijn niet opgelost. Schrijvers (D66) stemde om die reden tegen, evenals Lokaal Montfoort en Burgers van Inwonersbelangen, naar eigen zeggen vanuit zijn emoties als Linschotenaar.

Woonwagenbeleid

Naar aanleiding van uitspraken van het Europese Hof, dat het sinds 1999 afbouwen van standplaatsen voor woonwagenbewoners in Nederland heeft veroordeeld hebben de gemeenten van het Rijk in 2018 de verplichting opgelegd gekregen om standplaatsen voor woonwagenbewoners te reserveren, zodat zij gelijk worden behandeld als andere woningzoekenden met vergelijkbare wachttijden. Het voorstel beoogde in de komende 10 jaar 12 extra standplaatsen te realiseren. Dat kon rekenen op (onfrisse) kritiek van met name Lokaal Montfoort, hierin gesteund door de SGP, CDA en VVD en CDU. Voor stemden D66, PAK en Inwonersbelangen, maar dat was niet genoeg. Het voorstel werd met 9 stemmen tegen en 6 voor verworpen.

Moties vreemd

Een motie van Lokaal Montfoort om er bij het kabinet op aan te dringen de termijn tussen borstonderzoeken niet te verlengen van twee tot drie jaar, gelet op het feit dat één op zeven vrouwen met deze ziekte te maken krijgt en het preventieve effect van dit onderzoek aanwijsbaar is, werd unaniem aangenomen.

Een motie van PAK en Inwonersbelangen over het instellen van een ‘compensatieregeling sociale woningbouw’ (waarbij projectontwikkelaars een soort afkoopsom moeten betalen als zij in een project in tegenstelling met de regionale afspraken geen sociale woningbouw realiseren) werd met alleen de stemmen van Lokaal Montfoort tegen aangenomen.

Een derde motie vreemd, van PAK en CU, over zelfbewoningsplicht (om te voorkomen dat huisjesmelkers voet aan de grond krijgen) werd met alleen de stemmen van de VVD tegen ook aangenomen.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Kent u een sterke powervrouw 1 uur geleden
Afbeelding
Bij WDS moet je wel op tijd komen 2 uur geleden
Een oorkonde voor Huib Dolleman en Ties Bode uitgereiktdoor de wethouder van Sneek.Beide mannen gewoon in 'werkkleding'.
Wat je biedt moet je betalen (2) 20 uur geleden
Afbeelding
Aan gene zijde 4 mrt, 12:00
Afbeelding
Orde op zaken! 3 mrt, 17:00
Afbeelding
Nieuwe openingstijden Bibliotheek Linschoten 3 mrt, 12:00
Afbeelding
Renovatie bedieningsgebouwtje Cosijnbrug in Oudewater 2 mrt, 17:00
Afbeelding
Collectanten gezocht voor Amnesty 2 mrt, 12:00