Afbeelding

Begrotingsraad Oudewater

Algemeen

Hoewel het eigenlijk maar weinig over financiën ging was de begrotingsraad van 17 november de moeite waard om naar te luisteren. De fractievoorzitters hadden hun best gedaan op de algemene beschouwingen, waarvoor zij elk 10 minuten kregen. En vanwege de niet vlekkeloze voorbereiding van deze raad die tot twee extra vergaderingen had geleid, was er niet veel meer onbesproken gebleven.

Het CDA had het vooral over de talloze crises in het land en daarnaast vooral over de toenemende armoedeproblematiek. Samen met Progressief Oudewater had de partij een motie voorbereid, die voor aanvang van de vergadering al door de andere partijen was overgenomen. De VVD liet een treintje rondrijden langs alle projecten die in de steigers staan vanuit de vorige raadsperiode. En vond het fijn om de klus in deze periode te mogen voortzetten. En nodigde de overige partijen uit om in de trein te stappen door elke fractie een treintje cadeau te doen. De Onafhankelijken hadden een 10-puntenplan. Progressief Oudewater was niet positief. En vindt, gelijk haar voorganger de Wakkere Geelbuik, dat het college consequent de dingen in de verkeerde volgorde aanpakt. CU/SGP tenslotte had vijf punten. Woordvoerder Bos veroordeelde de viering van Halloween. De vijf verhalen overziende waren vooral de armoede en energietransitie onderwerp van gesprek. De huisvesting van arbeidsmigranten moet worden aangepakt. Woordvoerder Van den Hoogen vroeg zich zelfs af of we ons drukker maken om mensenrechten in de woestijn dan die in Oudewater. De onderbenutting van gemeentelijke gebouwen die toch verwarmd en verlicht worden was ook, gelet op het opvoeren van een post van 250.000 euro voor hogere energielasten, aanleiding voor een motie: stop met stoken voor de mussen.

Na de reactie op de eerste termijn, die geheel voor rekening van één collegelid kwam, vonden in tweede termijn een paar felle debatjes plaats tussen Progressief Oudewater en respectievelijk de CU/SGP en de Onafhankelijken over participatie en de andere kritiekpunten van die partij. Het college had geen behoefte meer aan een tweede termijn.

Er waren tijdens de eerste termijn drie amendementen en drie moties ingediend. De eerste bepleitte het toch in de meerjarenbegroting opnemen van de opknapkosten in fase 4 en 5 van de wijk Brede Dijk (het amendement ‘boter bij de vis’). Een paar jaar geleden was besloten om tot en met 2024 de rioleringsheffing en de afvalstoffenheffing sterker te verhogen om zo een spaarpot te maken voor toekomstige investeringen. Gelet op de omstandigheden vond men die verhoging ongewenst voor volgend jaar en per amendement. Het college kon leven met het opschuiven van die lastenverzwaring voor burgers met een jaar en het amendement werd met algemene stemmen aangenomen. Wel blijft de verhoging van de OZB met 6,2 % overeind. Het amendement van Bos van CU/SGP om 15.000 euro vanuit de budgetverhoging van 25.000 voor de ‘participatiepost’ over te boeken naar een potje waar armoedehulpverleners uit zouden kunnen putten kreeg alleen de stemmen van zijn partij.

PO en CDA hadden een motie voorbereid om te voorkomen dat het percentage sociale huur- en koopwoningen op Statenland zou worden verlaagd. Wethouder Teunissen had in haar toelichting tijdens het forum de indruk gewekt dat (om de verplaatsing van de skeelerbaan financierbaar te houden) dit mogelijk het geval zou zijn. Na een toezegging van de wethouder, dat ze (haar opvolger dus) in het eerste kwartaal van 2023 met een doorrekening van de plannen naar de raad komt, werd die motie uiteindelijk ingetrokken.

Een raadsbrede motie over de aanpak van armoedebestrijding werd met algemene stemmen eveneens aangenomen. De motie ‘stoken voor de mussen’ (beter omgaan met verlichting en verwarming in de gemeentelijke gebouwen werd met de stemmen van de coalitie voor aangenomen.

Progressief Oudewater stemde tegen de begroting, de rest van de raad voor. En werd de vergadering om even over elf afgesloten. Een unicum in de Oudewaterse geschiedenis van begrotingsraden.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Waarom De Pelikaan niet verloren mag gaan 8 uur geleden
Afbeelding
‘t Kaasmeisje, meer dan alleen kaas 9 uur geleden
Afbeelding
Boer Koos van der Wind uit Montfoort is continu bezig met verduurzaming 10 uur geleden
Afbeelding
Verenigingen verpulveren Grote Clubactie 13 uur geleden
Afbeelding
Winterconcert Linfano 15 uur geleden
Afbeelding
Help de bakkersexpositie compleet te maken 18 uur geleden
Afbeelding
Tour de Boer landt in Polsbroek 8 dec, 19:00
Afbeelding
Wintertentoonstelling 2022-2023 bij Sille Gallery 8 dec, 18:00