Raad Oudewater

Met een agenda van maar liefst negentien punten, waarvan drie moties vreemd aan de agenda, was bijna al van te voren duidelijk dat de vergadering van de raad van Oudewater er niet in zou slagen om alles in één avond te behandelen. Bij het begin van de vergadering werd door het CDA een motie van afkeuring ingediend, gericht aan het hele college, over het niet informeren van de raad over de ontwikkelingen rond het zwembad (zie elders in deze IJsselbode). Toen de vergadering om half één ‘s nachts werd verdaagd naar maandag (gisteren dus) was die nog niet aan de orde gekomen en dus zult u daar op moeten wachten tot volgende week.

Ontheffing standplaatsverplichting wethouders

Voor de wethouders Lont en Duindam werd opnieuw gevraagd om ontheffing van de verplichting om in Oudewater te wonen. Hier werd schriftelijk over gestemd, en het voorstel werd met vijf stemmen tegen aangenomen. Aannemelijk is, dat die vijf tegenstemmen van het CDA kwamen, dat zich al jaren tegen deze ontheffing verzet. Aangezien Yannick Six niet aanwezig was klopt dat met de omvang van de fractie.

Westerwal

Over de stedenbouwkundig visie en het beeldkwaliteitsplan publiceerden wij al twee weken geleden. Niettemin deed de raad de discussie in het forum Ruimte nog eens dunnetjes over en diende de Wakkere Geelbuik een motie in die pleitte voor het opstellen van een nieuwe stedenbouwkundige visie omdat de huidige in strijd is met het uitgangspunt dat de machinefabriek moet worden behouden. Dat de machinefabriek ruim een jaar geleden heeft aangegeven op termijn wel te willen vertrekken en wethouder Kok daar inmiddels een akkoord over heeft bereikt mocht niet baten. De motie van WG werd met 13 stemmen tegen en 1 voor verworpen.

Het voorstel over de stedenbouwkundige visie werd met 13 stemmen voor en 1 tegen (WG) aangenomen. Het beeldkwaliteitsplan werd zelfs unaniem aangenomen.

Kardeel 20

Ook hier werd de discussie van het forum Ruimte nog eens dunnetjes overgedaan. In het bestemmingsplan Noort Syde 2 heeft sinds 2013 een bepaling gestaan dat het plan er niet toe mocht leiden dat er meer woningen kwamen dan er al waren. Een vreemde verschrijving in een plan voor een nieuwe woonwijk. Iedereen heeft daar overheen gelezen tot omwonenden bezwaar indienden tegen het bouwplan voor de laatste overgebleven kavel, te weten Kardeel 20. Dat leidde ertoe, dat het bestemmingsplan alsnog gewijzigd moest worden en opnieuw zijn omwonenden tegen de wijziging. Op het perceel mocht een bungalow of een twee onder één kap woning worden gebouwd. De aanvraag is voor een twee onder één kap woning en gelet op de ontwikkelingen in de wijk na 2013, waar met toepassing van ‘kruimelregelingen’ de grenzen zijn opgerekt worden de woningen groter en hoger. Een amendement van de Onafhankelijken om het bouwblok twee meter naar achteren te schuiven en zo de bezwaren van omwonenden te neutraliseren haalde het niet. Wethouder Duindam was van mening dat de standpunten over een weer dermate vastliggen, dat die verschuiving het probleem niet zou oplossen. Het bestemmingsplan werd aangenomen.

ODRU

Vanwege het verstrijken van de deadline voor het indienen van een zienswijze op begrotingen moest toen (het was inmiddels bijna middernacht) dit stuk ook nog behandeld worden. Opnieuw een lange discussie, die rond half één eindigde. Opnieuw door een amendement van de Wakkere Geelbuik, die in de zienswijze een pleidooi hield voor het verruimen van de beleidsvrijheid van gemeenten. Het amendement was kwijt en werd mondeling ingediend (en verworpen) met 7 stemmen tegen en 5 voor (inmiddels hadden de heer van Wijngaarden en de heer Broere de vergadering verlaten) en het voorstel voor de zienswijze werd unaniem aangenomen.

Trudie Scherpenzeel

Meer berichten