Afbeelding

Uit de raad van Oudewater 17 december

Algemeen

Carbidschieten

Zoals elders in de provincie en overal in het land lag er een voorstel voor om naast vuurwerk ook het carbidschieten te verbieden en daartoe de APV te wijzigen. Op dat voorstel hadden CDA en Onafhankelijken een amendement ingediend om die bepaling op 15 januari weer te laten vervallen. Het CDA riep op om middernacht tijdens Oud en Nieuw de kerkklokken te laten luiden. (Daarmee kunnen dan de boze geesten alsnog verjaagd worden (red)) Bij enige discussie bleek het vooral te gaan om handhaving in en rond de bebouwde kom. Niet verbieden zou kunnen leiden tot groepsvorming op straat en ook bij carbidschieten gebeuren ongelukken, vooral als men er niet bekend mee is, aldus de burgemeester. Het geeft bovendien de BOA's een handvat om te handhaven. De VVD vond het bij monde van Gijs Hoogenboom te ver gaan. Het is juist in het buitengebied een uitlaatklep voor jongeren. Broere, SGP/CU, ging niet mee in het amendement want voorstander van een algemeen knalverbod wegens CO2. Het amendement werd met 9 stemmen voor en 6 tegen aangenomen en het voorstel met 11 voor en 4 tegen. Carbidschieten is dus verboden dit jaar.

Belastingverordeningen

Dat is de jaarlijkse uitwerking van de begroting, maar het CDA had een amendement ingediend om een technische wijziging aan te brengen in de kwijtscheldingsregeling van gemeentelijke belastingen met de, in hun ogen onterechte, uitsluiting van natuurlijke personen die ook een bedrijf uitoefenen. Dat amendement werd met 9 stemmen voor en 6 tegen aangenomen en de verordeningen (met een stemverklaring van het CDA dat het betreurde dat belastingverhogingen worden doorgevoerd maar na de democratische vaststelling van de begroting wel mee stemde) met 10 stemmen voor en 5 tegen.

Windturbines

Vorige week werd de inhoud van de motie 'vreemd' van CDA, gesteund door het comité duurzaam Oudewater en de Wakkere Geelbuik, al in De IJsselbode gepubliceerd naar aanleiding van een persbericht en een ingezonden stuk van voormalig raadslid Boreel. Leendert Oosterom, de indiener van de motie, trof een woedende coalitie tegenover zich. Naar aanleiding van de commotie in de zomer over de mogelijk voorgenomen plaatsing van vier mega windturbines in de Lange Ruige Weide waren de coalitie en het CDA bij elkaar gaan zitten begin oktober en hadden afgesproken zich koest te houden tot de inspraakreacties en de 'virtuele' inloopavonden achter de rug zouden zijn. Onbetrouwbaar als partner was wel het minste dat het CDA naar het hoofd geslingerd kreeg. De Wakkere Geelbuik (geen onderdeel van die afspraak, die had zich toen aangesloten bij een initiatief van lijst Van der Does in Woerden om windmolens helemaal te weren uit het groene hart) verdedigde de stap van het CDA. Bos (coalitie) diende een eigen motie in onder de titel 'eerst luisteren, dan praten' die de eerdere afspraken nog eens samenvatte en riep het CDA op zijn motie in te trekken. René van den Hoogen sprak van een CDA onwaardige actie, uit op electoraal gewin en riep eveneens op om de motie in te trekken. Ook Gijs Hoogenboom (VVD) sloot zich hierbij aan.

Oosterom verdedigde de motie met als argument de nog altijd heersende onrust van mensen met slapeloze nachten en onderbouwde zijn standpunt met de mededeling dat het CDA vol wil inzetten op zon op dak. Maar om de onrust enigszins tot bedaren te brengen was het volgens hem nodig om piketpalen te slaan. Na een schorsing besloot het CDA de motie te handhaven en die werd vervolgens met 8 stemmen tegen (coalitie) en 7 voor (CDA/WG) verworpen. De motie van de coalitie werd wel aangenomen, met algemene stemmen.

Platform wonen, welzijn en zorg

Opnieuw een agendapunt vreemd aan de agenda en ook twee moties. Er is recent een brief ontvangen van de directeur van De Wulverhorst om de raad te laten mee tekenen bij een brief naar de verzekeringsorganisaties, die met een aantal acties in de sfeer van aanbesteding het leven van kleinere centra onmogelijk dreigen te maken. In dit concrete geval gaf wethouder Kok het voorbeeld van het gunnen van 'onplanbare' zorg in de nacht aan een organisatie van elders, zodat De Wulverhorst die niet mag leveren en er bijvoorbeeld iemand voor uit Amsterdam moet komen. De vier partijen hadden een motie ingediend om de brief namens de gemeenteraad te ondertekenen. De Wakkere Geelbuik ging dat niet ver genoeg en riep op tot het oprichten van een platform van alle in Oudewater actieve organisaties op het gebied van ouderenzorg, zodat aan de verzekeringsmaatschappijen een soort 'pilot-project' kan wordt voorgehouden dat laat zien dat kleine organisaties dat wel kunnen. De overige 14 raadsleden en het college waren van mening dat het oprichten van een nieuw platform een 'oproep was tot doen wat al goed gaat' (Ronald Gabriëls). De eerste motie werd met algemene stemmen aangenomen, die van de WG met 14 stemmen tegen en 1 voor verworpen.

NB: nieuwe bezems vegen schoon. De nieuwe burgemeester laat bij handopsteken stemmen. Aangezien uw verslaggever niet bij de vergadering aanwezig kan zijn en er ook geen beeldverbinding is, is niet altijd helemaal helder wie voor en tegen heeft gestemd.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Collectanten de straat op voor kinderen in armoede 1 uur geleden
Afbeelding
Enkeltje Holandija nu ook in Oudewater 18 uur geleden
Afbeelding
Taizé viering in Linschoten 23 uur geleden
Afbeelding
Lijst van gevonden en vermiste dieren gisteren
Afbeelding
Plusdienst 'Geloof, Hoop & Liefde' 13 apr, 09:00
Afbeelding
In Memoriam: Piet Rutges (1949 - 2024) 12 apr, 19:00
Afbeelding
O.P.A. vijftig jaar! 12 apr, 18:00
De eerste bezoeker van het seizoen ontving enkele publicaties over het Gemaal en heerlijke koeken.
Amersfoort aan zee in Haastrecht 12 apr, 17:00