Cees Reichard

Samenvoeging Catharinaschool en Vlisterstroom

Door de terugloop van de Haastrechtse bevolking is er weinig kans op groei voor de basisscholen. Dit maakt de St. Catharinaschool met 160 leerlingen en De Vlisterstroom met 60 leerlingen kwetsbaar. De twee kleine teams moeten het doen met relatief weinig ondersteuning voor de leerkrachten. De onderwijstaken worden gedragen door weinig mensen. Het lage leerlingenaantal leidt meestal tot meer dubbele groepen en dat maakt de organisatie lastig. Vooral als er ook nog binnen elke groep met verschillende niveaus gewerkt wordt. Scholen met een grotere omvang hebben door hun 'stevigheid' een betere garantie voor kwaliteit.

Beide scholen willen kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan hun leerlingen bieden. Door een samenvoeging van de twee scholen kunnen de specifieke talenten, specialistische kennis en vaardigheden van de medewerkers meer benut worden. Voor een succesvolle doorontwikkeling van het onderwijs worden de St. Catharinaschool en De Vlisterstroom een samenwerkingsschool. De katholieke identiteit van de Catharinaschool en het openbaar karakter van Vlisterstroom blijven in dit concept gewaarborgd.

Studiedagen

René van Ommeren, directeur van beide scholen vertelt dat er in oktober 2020 voor de leerkrachten twee studiedagen zijn geweest. Hier is uitvoerig besproken hoe de school ingericht gaat worden en over de kernwaarden voor de nieuwe school. "We zijn samen verantwoordelijk. Dat geldt voor zowel leerlingen als leerkrachten. We houden rekening met de ander, helpen elkaar daar waar nodig is. Verder is het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen en zich gerespecteerd weten. Die veiligheid wordt gegarandeerd door pesten nooit toe te laten en goede afspraken te maken wat wenselijk gedrag is. Het welbevinden van kinderen is een belangrijke pijler van de nieuwe school."

Zelfstandig werken

Voorts wil van Ommeren benadrukken dat het zelfstandig werken een belangrijke werkvorm wordt. Zelf ontdekken, de juiste keuzes maken en in toenemende mate zal er een beroep gedaan worden op de zelfredzaamheid van de kinderen. Er zal veel met week- en dagtaken gewerkt worden.

Een belangrijk aandachtspunt is dat de kinderen moeten ervaren waar ze goed in zijn. "Wij bieden de kinderen de mogelijkheid hun talenten te ontwikkelen. Er zullen talentmiddagen georganiseerd worden."

Professionele communicatie

De school hecht veel waarde aan een goede relatie met ouders. Kinderen leren namelijk beter en gaan met meer plezier naar school als hun ouder(s)/verzorger(s) bij de school en de ontwikkeling van hun kind zijn betrokken. Daarom zal er geïnvesteerd worden in een goede professionele communicatie. Naast de informatieavonden, ouderavonden, rapporten, ontwikkelingsgesprekken en website zal 'Social Schools' haar intrede doen. Via de app van 'social schools' worden de ouders op de hoogte gehouden van het wel en wee in de groep en op school. Het biedt o.a. de mogelijkheid om foto's te plaatsen, specifieke afspraken te maken en ziekmeldingen door te geven. Het grootste voordeel van de app is een sneller en directer contact tussen de ouders en school/leerkracht.

Werkgroepen

Na de studiedagen werden diverse werkgroepen gevormd om verschillende onderdelen uit te werken. Invulling van het onderwijs, leerstofaanbod, communicatie met ouders en niet te vergeten de identiteit van de school. De werkgroepen hebben hun bevindingen in februari aan het team gepresenteerd. Van Ommeren vindt dit een bevestiging hoe alles straks in de nieuwe school gaat lopen.

Er worden straks tien groepen gevormd. Op één na zullen dat homogene groepen zijn.

Financieel

De fusie levert financiële voordelen op. Voor het gehele traject krijgt de school extra gelden. Deze worden voor de nieuwe school ingezet. Van Ommeren is van mening dat de gelden direct de kinderen ten goede komen. "We zijn nu in staat om tien groepen te formeren. In het normale zou dit niet mogelijk zijn. Ook besparen we op dubbele directie, interne begeleiding, administratieve ondersteuning, ICT-netwerken, kopieerapparaten enz. We doen het allemaal voor de kinderen."

De ouders zijn over de nieuwe school goed geïnformeerd. Velen hebben positief gereageerd en voelen zich betrokken. Deze maand kunnen de ouders in de ouderpeiling aangeven of zij met de fusie kunnen instemmen.

Kwalitatief goed onderwijs

Al het personeel gaat mee naar de nieuwe school. Alleen directeur Van Ommeren gaat stoppen en hij vindt het belangrijk dat er bij de start van de nieuwe school een geschikte directeur komt. De sollicitatieprocedure is al in gang gezet.

Met een goed gevoel kijkt Van Ommeren hoe de fusie tot stand is gekomen. Hij ziet dat de teams op dit moment goed samenwerken. "Ze zijn leergierig om van elkaar te leren. Er straalt zo'n grote gedrevenheid uit. Die motivatie vind ik erg knap en daar ben ik ontzettend trots op."

Tot slot zegt Van Ommeren: "Ik ben overtuigd dat we door onze inzet straks kwalitatief goed onderwijs kunnen geven. Het wordt een geweldige school."

Cees Reichard

Meer berichten