<p pstyle="BODY">Jan Verburg: &quot;Eindelijk is de hondenbelasting van de baan.&quot;</p>

Jan Verburg: "Eindelijk is de hondenbelasting van de baan."

(pr)

Beperkte lastenstijging in begroting 2022-2025 Krimpenerwaard

Afschaffing hondenbelasting

Vanaf 2022 wordt in de gemeente Krimpenerwaard geen hondenbelasting meer geheven. Dit valt op te maken uit de begroting 2022-2025 die het college de raad heeft aangeboden. Jan Verburg, fractievoorzitter SGP is ruim tien jaar pleitbezorger voor afschaffing van deze belasting en eindelijk is het zover.

Hij kaartte namens SGP/CU in de voormalige gemeente Vlist dit onderwerp al aan. Na de herindeling van de Krimpenerwaard zette hij dit namens de SGP voort. Door de toen zittende coalitie is dit overgenomen en men is de hondenbelasting gefaseerd gaan afbouwen. Verburg vindt het heel goed dat deze belasting nu eindelijk van de baan is. Hij verwacht dat de hondenbezitters in ruil hiervoor zich goed gedragen. “Dit betekent het opruimen van de hondenpoep. Want dat staat in onze gemeente en eigenlijk in heel Nederland in de top 3 van de Ergernissen in de Openbare Ruimte.”

Naast de afschaffing van de hondenbelasting zullen de OZB en de tarieven voor riool- en afvalstoffenheffing met maximaal de inflatiecorrectie van 1,6% stijgen. Deze beperkte stijging is in lijn met voorgaande jaren. Hierdoor ligt de woonlastendruk over 2022 dan ook ruim onder die van andere gemeenten in de regio en ook onder het landelijk gemiddelde. De tarieven voor bouwleges en lijkbezorging worden, bovenop de inflatiecorrectie van 1,6% extra verhoogd. Dit is om kostendekkend te blijven.

Onzekere tijden

Het college B&W heeft de raad een sluitende begroting kunnen aanbieden. Met deze begroting blijft het voorzieningenniveau in de gemeente overeind, wordt verder invulling gegeven aan de gemeentelijke ambities en wordt de stijging van de lastendruk beperkt.

Net als vorig jaar zijn er weer (financiële) uitdagingen en onzekerheden. Binnen het Sociaal Domein blijven de kosten, vooral met betrekking tot de Wmo stijgen. Ook de invoering van de Omgevingswet geeft veel onduidelijkheid en onzekerheid. Tenslotte brengen opgaven van duurzaamheid en woningbouw in de nabije toekomst forse investeringen. Het college vindt dat het Rijk en provincies op al deze thema’s onvoldoende acteren, zowel waar het gaat om inhoudelijke regie als financiële middelen voor gemeenten.

Om aan al deze en andere ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden is er met de raad een traject gestart om te komen tot verschillende scenario’s en bezuinigingsmogelijkheden. Voor 2022 was dit nog niet nodig. Maar het is niet uit te sluiten dat deze inzet komende jaren alsnog nodig is.

Financieel gezonde gemeente

Wethouder Ria Boere (VVD) vindt dat de financiën er voor het komend jaar goed uitzien. “We hebben voor 2022 extra geld gekregen van het Rijk. We zijn een financieel gezonde gemeente. De begroting laat zelfs een klein overschot zien. Geen bezuinigingen en we kunnen blijven doen wat we van plan zijn. We zijn er ook in geslaagd om de woonlasten slechts beperkt te laten stijgen. Hiermee blijven zij laag ten opzichte van de regio. Het college is tevreden met deze sluitende begroting. Wel moeten we de komende jaren flink aan het werk om ook de komende begrotingen sluitend te houden.”

In de raadsvergadering van dinsdag 9 november wordt de begroting behandeld.

Cees Reichard

Meer berichten