Eva van der Ven en Sofie Stigter zijn een protestactie gestart.
Eva van der Ven en Sofie Stigter zijn een protestactie gestart. (Siem van der Burg)

De zaal van De Vaart is gesloten

Op 9 september werd de zaal van De Vaart per direct gesloten. Daar is heel Linschoten boos over. Het coronateam van de gemeente wil onderzoek doen naar de ventilatie. Dat die niet coronaproof is hoeft niet aangetoond te worden. Dat is bij de exploitant al bekend. De gemeente heeft de tweeduizend euro die nodig is voor de aanpassingen er niet voor over en heeft ook verboden dat anderen aan het gebouw sleutelen. Volgens wethouder Ivo ten Hagen wordt het pand binnenkort gesloopt.

Linschotenaren laten het er niet bij zitten

Ze komen tegen dat voornemen in het geweer. Via de facebookgroep 'Handen af van De Vaart' (waar inmiddels binnen een paar dagen 400 mensen lid van zijn geworden) wordt protest aangetekend bij de gemeente. Eva van der Ven en Sofie Stigter zijn een protestactie gestart en doen een oproep aan Linschotenaren om mee te doen. Gemeenteraadslid voor Lokaal Montfoort (en inwoner van Linschoten) Mat Herben heeft vragen gesteld aan B&W over de gang van zaken.

Doodsteek voor het verenigingsleven

"We hebben het niet over een periode van een paar maanden, voordat er met de verbouwing of herbouw kan worden begonnen. Dat kan wel jaren duren", zegt Nieske van der Ven (die zich net als veel andere Linschotenaren roert op de facebookpagina 'Je bent pas een Linschotenaar als'). "We zijn niet op voorhand tegen ver- of herbouw van De Vaart, maar voordat duidelijk is wat er voor De Vaart in de plaats gaat komen, de vergunningen er zijn en de financiering rond is, zijn we zomaar een paar jaar verder. In de tussentijd hebben wij de zaal en het buurthuis hard nodig. Juist in deze Coronaperiode is er heel veel behoefte aan een zaal waar verenigingen in terecht kunnen. Het Trefpunt en de Brede Vaart zijn te klein. Het verkassen van activiteiten naar Montfoort of Woerden is geen optie en is ook in strijd met het 'Twee Kernen beleid' dat afgesproken is toen Linschoten in 1989 werd samengevoegd met Montfoort. "Als er in Linschoten geen zaal is van voldoende omvang met horecagelegenheid en ontmoetingscentrum dan is dat de doodsteek voor het verenigingsleven in Linschoten", zegt Mat Herben.

Het vertrouwen is zoek

Linschotenaren hebben het idee dat ze door de gemeente gepiepeld worden. "Er wordt alles aan gedaan om aan te tonen dat de zaal en het buurthuis van De Vaart niet levensvatbaar is", zegt uitbaatster van het Dorpshuis Ilse Menting. "We mogen meepraten over plannen voor de toekomst, maar besluiten daaromtrent lijken allemaal al genomen te zijn". Dat is volgens wethouder Ten Hagen beslist niet het geval. "Wij hebben de raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het proces. De raad heeft hierover geen besluit genomen. De projectopdracht is ter informatie naar de raad gestuurd. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2021 één of meerdere serieuze varianten van het stedenbouwkundige plan ter besluitvorming aan de raad voor te leggen".

Dat neemt niet weg dat het vertrouwen in de gemeente ver te zoeken is. Er is een participatiegroep van belanghebbenden opgericht, die mee mogen praten over plannen voor een nieuw centrum. Over oplossingen voor de tussenliggende periode en over het alternatief van de Stichting Libel voor verbouwing van het bestaande complex wil de gemeente echter niet praten. Hoe haal je het in je hoofd om over sloop op korte termijn te praten als er nog geen goedgekeurd plan is!, vragen inwoners en betrokkenen zich af. Volgens de gemeente Montfoort is er geen sprake van dat het gebouw gesloopt wordt voordat er plannen zijn. De gevormde participatiegroep maakt samen met de stedenbouwkundige en de projectleider het stedenbouwkundige plan. Dat is volgens B&W dus geen participatiegroep die alleen maar kritische opmerkingen mag maken, maar een echte samenwerking. De komende tijd (de periode juli 2020- januari 2021) wordt benut om te komen tot een stedenbouwkundig plan voor herontwikkeling van het Burgemeester de Geusplein en het zalencentrum De Vaart. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de huidige sociale functies en de mogelijkheden voor het ontwikkelen van woningbouw. Het doel is om een breed gedragen stedenbouwkundig plan voor het gebied te ontwikkelen. De plannen worden aan de inwoners van Linschoten voorgelegd, voordat ze naar de gemeenteraad gaan.

De agenda van de coalitie en wethouder Ivo ten Hagen

Volgens Mat Herben is de hele gang van zaken te herleiden tot de agenda van het Progressief Akkoord (GroenLinks, PvdA en de Onafhankelijken), Inwonersbelangen en de VVD. Zij willen dat er sociale huurwoningen komen voor inwoners en vinden dat het zalencentrum en het buurthuis te veel geld kosten. Er moet bezuinigd worden. Met de herbouw gaan ze volgens Mat Herben beide doelen echter niet realiseren. In de nieuwbouwplannen van de gemeente is de bouw van twintig sociale huurwoningen voorzien. Er is een zogenaamde U16 huisvestingregeling waar de gemeente Montfoort zich aan moet houden. U16 staat voor zestien Utrechtse samenwerkende gemeenten. Die regeling heeft tot gevolg dat slechts 25% van de woningen mag worden gereserveerd voor Linschotenaren. Grote kans dat de rest naar 'urgente gevallen' van Utrecht West gaat. Dat er 'geld bij moet' bij De Vaart is ook niet juist. Elk jaar leverde de verhuur van het zalencentrum en het buurthuis ongeveer 60.000 euro op. Totaal is er de afgelopen tien jaar ruwweg 600.000 euro besteed aan verbouwingen, afschrijving en exploitatie. De Vaart kan kostendekkend worden geëxploiteerd. Herben zegt: "Als de gemeente Montfoort dat niet kostendekkend kan, dan kopen wij het gebouw wel terug en exploiteren wij het zelf. Ooit is het gebouw voor 1 gulden verkocht aan Montfoort. Wij willen het wel terug voor 1 euro. Maken ze er nog winst op ook! We zijn ook heel benieuwd waar het geld van de nieuwbouw vandaan moet komen. Waarschijnlijk is dat een veelvoud van de gelden die nodig zijn voor verbouwing.

Alternatief plan heeft groter draagvlak

"Het alternatieve plan van de Stichting Libel voorziet niet in huur, maar in ongeveer twintig koopappartementen", vervolgt Herben. "Daar kunnen dan eigenaren van huidige koophuizen naartoe die kleiner willen gaan wonen. Op die manier komen er starters-koopwoningen beschikbaar voor Linschotenaren. Dit plan behelst een verbouwing van De Vaart en een kostendekkende exploitatie. In beide plannen blijft er een sporthal behouden. De gemeente zegt er echter niet bij waar die sporthal dan staat. In het alternatieve plan blijft de huidige sporthal waar die nu is. Voordelen van het plan zijn er legio. Zo komt er geen jarenlange overlast door nieuwbouw, hoeft er niet zwaar geïnvesteerd te worden voor een nieuw complex en is het draagvlak voor het plan bij verenigingen en Linschotenaren veel groter. Het enige nadeel is dat het college zijn politieke ambities niet waar kan maken. Met name richting de U16 gemeenten en de landelijke politiek".

De zaal moet weer open!

Volgens Herben, Stichting Libel, de participatiegroep en heel veel Linschotenaren is het tijd voor aktie. Op korte termijn moet het ventilatiesysteem worden aangepast. Dat kan met een relatief kleine ingreep via het dak. De benodigde 2000 euro hoesten een aantal Linschotenaren op. "Wethouder Ten Hagen hoeft niet wakker te liggen van eventuele neveneffecten, want die zijn er niet en mochten ze er onverhoopt toch zijn dan wordt dat ook opgelost", zegt horecaexploitant Ilse Mensink. Wethouder Ten Hagen zegt op zijn beurt: "Er mogen geen verbouwingen door derden aan het pand van de gemeente worden gedaan, omdat de gemeente altijd verantwoordelijk zal blijven. Wel mag er met mobiele installaties gewerkt worden die de lucht in een ruimte kunnen verversen. Als er een oplossing is die zonder aanpassingen of verbouwing kan worden uitgevoerd én er is geld van investeerders, dan hebben we daar vanuit de gemeente niets op tegen". Herben vindt dat een onbegrijpelijke route. De gemeente is eigenaar en beheerder. Zij moet als een goede huisvader over haar eigendommen waken. Als de gemeente dat niet doet, handelt ze in strijd met de wet, omdat het handelen dan 'niet redelijk' en 'niet billijk' is.

Daarna wil Herben antwoord op de vragen die hij aan B&W heeft gesteld over de sluiting van het Dorpshuis en de status van de plannen. Het schrijven aan de gemeente met de vragen is te vinden op https://lokaalmontfoort.nl/blog/raadsvragen-inzake-dorpshuis-de-vaart .

Participatiegroep

Tenslotte willen Linschotenaren dat de gevormde klankbord-/participatiegroep een serieuze rol krijgt toegedicht bij het maken van plannen. Volgens Eric Jan Hagoort van de Stichting Libel zijn er nu een paar bijeenkomsten geweest waarbij er meegedacht en meegepraat kan worden. "In eerste instantie werd er gezegd dat er vanaf 'scratsch' begonnen zou worden in de participatiegroep en dat alles nog mogelijk was. Er bleek echter al een projectopdracht te zijn waarin staat dat er gesloopt gaat worden. Volgens wethouder Ten Hagen zou dit stuk al door de raad gegaan zijn. Maar volgens Eric jan Hagoort en Mat Herben is het enige wat er in de raad besproken is, dat De Vaart herontwikkeld zou worden. Dit wil niet per definitie zeggen dat er gesloopt moet worden. Het kan ook opnieuw bestemmen betekenen. "De vraag is of de gemeente ook echt naar ons luistert en er naar handelt. De tijd zal het leren".

In ieder geval mag er niet worden gesloopt!

Dat er met De Vaart iets moet gebeuren is duidelijk, zeggen alle geïnterviewden. Het gebouw is qua constructie wel goed, maar verouderd. Verbouwen heeft hun voorkeur. Ze zien het ook helemaal zitten dat het De Geusplein aangepast wordt als dé centrale plek in het dorp. "Tijdens het planningsproces moet het dorpshuis echter -zeker in de huidige coronatijd- nog gewoon gebruikt kunnen worden door het sport- en verenigingsleven. Als de gemeente en met name wethouder Ivo ten Hagen daar vóór gaat liggen krijgen ze nog een zware dobber aan de Linschotense belangengroepen. Dan komt het vertrouwen in de aanpak er niet. Als het Progressief Akkoord, Inwonersbelangen, de VVD en de wethouder denken met de huidige aanpak zichzelf voor de landelijke politiek in the picture te zetten of te scoren op sociaal huurwoningbeleid dan hebben ze het mis. Als er onrust onder de burgers ontstaat zullen ze juist negatief opvallen. We rekenen er op dat onze gemeentelijke bestuurders voor rede vatbaar zijn en dat we kunnen werken aan een korte termijn heropening van De Vaart en een goed plan voor de toekomst. De Vaart dicht en slopen vóórdat er met de bouw van een nieuw gebouw kan worden begonnen is heilloos. Laat B&W en de coalitie maar kiezen: partijpolitiek en carrière, of het lokale belang van Linschotenaren voorop"!

Siem van der Burg

Meer berichten