We zagen er eerlijk gezegd best tegenop om naar deze bijeenkomst in Oudewater te komen", zegt bestuursvoorzitter Toke Piket van Abrona op maandag 6 juni in de 'Forum Samenleving' bijeenkomst.
We zagen er eerlijk gezegd best tegenop om naar deze bijeenkomst in Oudewater te komen", zegt bestuursvoorzitter Toke Piket van Abrona op maandag 6 juni in de 'Forum Samenleving' bijeenkomst.

De Abrona trein dendert gewoon door

Siem van der Burg

"We zagen er eerlijk gezegd best tegenop om naar deze bijeenkomst in Oudewater te komen", zegt bestuursvoorzitter Toke Piket van Abrona op maandag 6 juli in de 'Forum Samenleving' bijeenkomst. "We kennen de emoties en de gevoelens bij de betrokkenen in Oudewater. Voordat ik mijn presentatie begin zeg ik u wel, dat het besluit om restaurant hotel Abrona in Oudewater te sluiten vast staat. Dat zal niet veranderen".

Onderbouwing besluit sluiting Abrona

Er volgde een presentatie van de onderbouwing van het besluit gezien door de bril van Abrona. "Hotel-Restaurant Abrona in Oudewater is al jaren verliesgevend, horeca in eigen beheer als dagbesteding past niet meer in de nieuwe visie 'Abrona Goed en Gezond', Abrona wil zich toeleggen op zorg en de vraag naar zorg is sterk aan verandering onderhevig". Alle raden (Raad van Bestuur, -Toezicht, Familieraad, Cliëntenraad) zijn akkoord met de sluiting. Abrona gaat door op de ingeslagen weg. De nadruk ligt nu op herplaatsing van cliënten, begeleiding van medewerkers van werk naar werk (de bonden zijn akkoord met het sociale plan) en de verkoop van het pand. De grammofoonplaat werd nogmaals afgedraaid. Je kan veel zeggen van mevrouw Piket. Maar de kritiek en vragen vanuit de gemeenteraad van Oudewater en het comité tot behoud van Abrona Oudewater werden vakkundig omzeild. Het enige wat toegegeven werd was dat de communicatie met belanghebbenden in de aanloop naar het besluit beter had gekund. Dan hadden de betrokkenen niet het gevoel hoeven hebben dat Abrona door 'een dief in de nacht' zou zijn afgenomen.

Oproep

Na de presentatie van mevrouw Toke Piket (die geassisteerd werd door zorgmanager mevrouw Ageeth Wildeman) mocht de heer Sjaak Six inspreken namens het comité tot behoud van Abrona Oudewater. Six herhaalde de bezwaren van het comité tegen sluiting maar kon aan het eind van zijn betoog niet anders dan het volgende te concluderen: "Nu Abrona ondanks de benoemde misstanden, massale publieke verontwaardiging en de handreiking die het comité heeft geboden, toch volhard in sluiting en verkoop doe ik de volgende oproep: Abrona jullie hebben, na alles wat er is gebeurd, de morele verplichting om al datgene in het werk te stellen waardoor bij verkoop de GGZ functie in de vorm van een hotel-restaurant in Oudewater behouden blijft. Abrona voeg de daad bij het woord en zorg, conform jullie eigen voorkeur, dat de voorziening voor Oudewater behouden blijft".

Raadslid Wim Knol meldde daarna dat hij aan de woorden van Six niet veel toe te voegen had. "Het bestuur van de zorginstelling heeft er een potje van gemaakt ten koste van de cliënten, ouders, medewerkers en maatschappelijke partners. Zo ongeveer alle spelregels van zorgvuldig bestuur zijn met voeten getreden, inclusief de door de organisatie zelf opgestelde gedragscode en kernwaarden. Geld boven menselijke waarden, een vage, bewezen onuitvoerbare visie boven praktische oplossingen en gezond verstand". Volgens Knol is het nog steeds niet te laat om het tij te doen keren en het hotel-restaurant als dagbestedingsvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking alsnog te behouden. Dat kan volgens Knol door 1) in te gaan op het aanbod van het comité om pas op de plaats te maken, zodat zorgvuldig bekeken kan worden wat er nu echt aan de hand is en daar samen met alle betrokkenen oplossingen voor te zoeken. Of 2) door het complex onder strikte voorwaarden te verkopen aan een partij die de huidige functie voortzet. Daarmee doet het bestuur recht aan de door de raad van bestuur uitgesproken toezegging om het hotel-restaurant bij voorkeur te verkopen aan een sociaal-maatschappelijke organisatie met regionale binding., aan de eigen kernwaarden (cliënt centraal, samenwerking met ouders, medewerkers en maatschappelijke partners, transparantie) en aan de nadrukkelijke wens van de Oudewaterse gemeenschap en het gemeentebestuur om alles in het werk te stellen om Abrona te behouden. We rekenen erop dat de raad van bestuur van Abrona zijn beloftes gestand doet. Het bewijs daarvoor kan hier en nu worden geleverd door toe te zeggen dat de volgende verkoopwaarde in het bidbook voor de aanbesteding van het hotel-restaurant zal worden opgenomen:

De koper is gehouden de volledige primaire functie van het in het complex gevestigde hotel-restaurant als dagbesteding voor volwassenen met een verstandelijke beperking (GGZ-cliënten), begeleid door zorgprofessionals gefinancierd uit de Wet langdurige zorg en WMO, de komende 15 jaar onverkort te waarborgen.

Boos

Van den Hoogen van de Onafhankelijken complimenteerde Piket dat ze naar Oudewater was gekomen voor een toelichting. Voegde daar direct aan toe dat hij woorden had gehoord van Piket als: jammer, vervelend, betreurenswaardig, enzovoorts. Dat hij dat ook vond maar dat hij vooral 'boos' was. Dat Abrona 20 jaar goed had gefunctioneerd en dat het dan in een paar maanden tijd afgelopen is. Dat het bestuur van Abrona niet heeft beseft wat de sluiting teweeg heeft gebracht. Ook hij deed een oproep om het mogelijk te maken dat het pand zou worden verkocht aan een partij die er weer een sociaal maatschappelijke zorgfunctie in wilde voortzetten. Andere forumleden herhaalden in verschillende bewoordingen dat verzoek en vroegen naar de toegezegde rol van de Gemeente Oudewater in het verkoopproces.

De voorzitter van het bestuur van STRO (Stichting Toerisme en Recreatie Oudewater) deed tenslotte een oproep om het hotel-restaurant te behouden voor Oudewater gezien het belang voor het toerisme in de stad.

Het verkoopproces

Het mag geen verrassing meer zijn dat de oproep van Knol voor het maken van een pas op de plaats voor het bestuur van Abrona een gepasseerd station is. Escalatie naar landelijke toezichthouders in de zorg, de landelijke politiek, open brieven, een door 3200 inwoners van Oudewater ondertekende petitie en gesprekken met belanghebbenden, hebben er niet toe geleid dat Abrona afziet van sluiting en verkoop van het pand. Tenslotte heeft mevrouw Piket dit al aan het begin van alle besprekingen en presentaties gemeld. Het besluit tot sluiting staat vast!

Een koper die sociaal maatschappelijke functie garandeert

Het maximum resultaat wat er te behalen valt is de verkoop van het pand aan een koper die een sociaal maatschappelijke functie waarborgt. Maar de eis die Knol formuleerde gaat voorzitter Piket veel te ver. "Wij zouden het fantastisch vinden als het pand verkocht wordt aan een partij die er en sociaal maatschappelijke bestemming voor heeft. Maar u kunt niet van ons verwachten dat wij door die eis te stellen het pand voor een appel en het ei moeten verkopen", zei Piket. "Wij zoeken een balans tussen verkoop tegen marktwaarde en voortzetting van een sociaal maatschappelijk verantwoorde functie. In het bidbook komen een aantal factoren te staan die gaan bepalen aan wie het pand wordt verkocht. Die factoren krijgen een weging die overigens niet vooraf bekend zal worden gemaakt. De gemeente, in de persoon van wethouder Duindam krijgt de eerder toegezegde 'adviserende' rol bij het opstellen van dat bidbook. De gemeente beslist niet en heeft geen zeggenschap. Abrona verkoopt en beslist". Forumleden brachten nog in dat ze liever zouden zien dat de eis zou worden gesteld aan kopers om de sociaal maatschappelijke-zorgfunctie voort te zetten. Volgens Knol is dat toegestaan. Hij had het College sanering zorginstellingen (dat toezicht houdt op de zorgvuldigheid en transparantie van de verkoop en een marktconforme prijs op basis van gestelde voorwaarden) gebeld. Daar had hij de bevestiging gekregen. Van den Hoogen stelde dat hij niet lekker zou gaan slapen als die eis niet in het programma van eisen in het bidbook zou worden opgenomen. Piket zegde dat niet toe. Het mag misschien wel van de toezichthouder maar het moet niet. Mevrouw Piket herhaalde dat die eis zou betekenen dat het pand niet verkocht kan worden tegen marktwaarde en dat er een balans gezocht wordt. Er zijn volgens Piket inmiddels veertien gegadigden voor het pand. Piket wilde, om privacy redenen, niet zeggen wie dat waren en of daar partijen bij zijn die een sociaal maatschappelijke functie willen voortzetten. Het comité weet dat zeker en heeft contact met een ervaren zorgaannemer die daartoe bereid is. Er ontstond ook nog een discussie over wat dan een sociaal maatschappelijke functie is. Maar ook daar kwam geen duidelijkheid over. De forumleden trokken daarom de conclusie dat het Abrona primair gaat om het maximeren van de verkoopopbrengst. Van den Hoogen zal waarschijnlijk op zijn verjaardag niet lekker geslapen hebben.

De wethouder werd niets gevraagd

Na de vergadering sprak wethouder Duindam zijn verbazing uit dat hem door niemand gevraagd was wat hij nu ging doen. Hij wil zijn invloed coöperatief aanwenden in het verkoopproces om de kans te vergroten dat het pand in de gewenste handen komt en dat er met nieuwe partijen kan worden gewerkt aan een hotel-restaurant met een GZ-zorgfunctie. Een en ander conform de unaniem aangenomen motie in de gemeenteraad. Duindam ziet niets in een eventuele nieuwe motie die over de top gaat en er alleen maar voor zorgt dat Abrona met de hakken in het zand gaat. "De confrontatietactiek van het comité tot behoud van Abrona heeft nog tot geen enkel resultaat geleid", volgens Duindam. Volgens Knol van het comité moeten het college en het comité de rijen gesloten houden om samen en ieder vanuit zijn eigen rol het gemeenschappelijke doel te bereiken: behoud van het hotel-restaurant. Volgens hem "heeft het comité de Oudewaterse gemeenschap gemobiliseerd. Het college moet vanuit de gemeentelijke zorgplicht invulling geven aan de opdracht van de raad om alles in het werk te stellen om Abrona voor de cliënten en Oudewater te behouden."

De Abronatrein dendert door

Het is voor alle betrokkenen in Oudewater te hopen dat B&W en het comité de handen ineenslaan en gaan samenwerken om het maximaal haalbare uit de situatie te halen. Abrona zegt eind deze week klaar te zijn voor de volgende stap in het verkoopproces. Blijven de partijen nu discussiërend op het spoor staan en worden ze misschien allebei wel geplet voordat ze er erg in hebben of slaan ze de handen ineen ten behoeve van het best mogelijke resultaat. Anders doet Abrona waarschijnlijk gewoon waar iedereen vanaf het begin al bang voor was namelijk; 'verkopen aan de hoogste bieder'.

Meer berichten