Afbeelding

Uit de raad

Algemeen

Oranje Bolwerk weer een stap verder

Onder aanvoering van de VVD werd het punt evenementenbeleid van de agenda afgevoerd. De raad wilde het hier en daar nog aanpassen en vond het verder passender om het punt, dat door de voorgaande burgemeester op de agenda was gezet en onder de waarnemend burgemeester een eind verder gekomen was, af te procederen met de nieuwe burgemeester. Die luisterde alvast mee met de vergadering en weet dus wat hem te doen staat.

Bestemmingsplan Oranje Bolwerk

Hoewel er tijdens raadsvergaderingen over het algemeen niet meer mag worden ingesproken gebeurde dat deze keer toch. Een zienswijze van de exploitanten van het Muziekhuis was kwijtgeraakt en zij waren dus niet uitgenodigd om te komen inspreken bij het forum. Met diepe excuses van wethouder Duindam gebeurde dat dus alsnog. Het bleek niet zozeer op het bestemmingsplan te slaan, alswel op de inrichting van de buitenruimte en met name de brug naar het parkeerterrein van het Bolwerk, die achter het Muziekhuis langsloopt. Zij wilden daar graag bij betrokken worden.

De Wakkere Geelbuik diende een motie in en sprak daarbij opnieuw van wat hij noemt 'omgekeerde ruimtelijke ordening'. De Wakkere Geelbuik lijkt van mening dat de raad eerst elke bouwproject tot drie cijfers achter de komma moet hebben vastgesteld alvorens het college aan de slag mag. Verder wilde de Wakkere Geelbuik openbare aanbesteding, waarbij de hoogste bieder voorrang zou moeten hebben. Gelet op de hoeveelheid randvoorwaarden die voor dit project al zijn vastgesteld (motie eind 2018 en het beeldkwaliteitsplan) was de rest van de raad dat niet met hem eens en de motie werd min of meer weggehoond. (14 stemmen tegen, 1 voor). In de decembercyclus komt de overeenkomst met de beoogde projectontwikkelaar aan de orde, waarbij verschillende partijen vroegen in de koopovereenkomst voor toekomstige bewoners goed duidelijk te maken dat de begraafplaats aan de andere kant van de gracht zal uitbreiden, zodat hiertegen minder bezwaren worden ingediend. De wethouder zegde dat toe.

Populierenweg 45

De raad werd gevraagd een verklaring van geen bezwaar af te geven voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor het pand Populierenweg 45. De Wakkere Geelbuik diende een amendement in om de zienswijze van de advocaat van Vink Interieurbouw alsnog ontvankelijk te verklaren. Dat amendement haalde het niet. Het college is van mening dat de zienswijze te laat is ingediend. Het CDA steunde de Wakkere Geelbuik in zoverre dat hij het college opriep om met de advocaat in gesprek te gaan en er in onderling overleg uit te komen. En herhaalde nog eens het standpunt dat een bredere discussie nodig is om te bepalen welke ontwikkelingen op Tappersheul nu wel en niet wenselijk zijn. Wethouder Duindam is het daar mee eens, maar dat kan niet in een lopende procedure voor een aanvraag van een vergunning. Hij zegde die bredere overweging wel toe voor de voorgenomen revitalisering van Tappersheul I en II. Met 1 stem tegen werd het voorstel goedgekeurd.

Motie vreemd aan de agenda

Tijdens het forum was al een uitvoerige discussie gevoerd over de situatie rond het pluimveebedrijf Wiltenburg. Aangezien het daar ging om beantwoording van vragen van de Wakkere Geelbuik en er geen raadsvoorstel was, diende de Wakkere Geelbuik een motie in om een eind te maken aan de activiteiten van het bedrijf en het op te dragen een aanvraag in te dienen voor een volledige revisievergunning. De reactie van wethouder Lont was zeer kort: kan niet, gebeurt al of is al zo en ontraadde de motie. Op verzoek van het CDA breidde hij die reactie wel wat uit. Er is al sprake van intensief toezicht; aan activiteiten waarvoor geen legalisatie wordt verwacht, wordt al een einde gemaakt en het opstellen van een gemeentelijke visie voor intensieve veehouderij kan niet, omdat de provincie daar al een beleid voor heeft opgesteld (geen intensivering meer mogelijk). Zoals in het forum ook al uitvoerig aan de orde kwam, staat de rest van de raad wel enigszins achter het standpunt, maar steunde de motie niet. De Onafhankelijken riepen de wethouder op om meer naar de omwonenden duidelijk te maken dat er al het een en ander gebeurt, maar dat de historie van het bedrijf ook een rol speelt. De motie werd verworpen met 14 stemmen tegen en 1 voor.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Taizéviering in Haasrecht 24 minuten geleden
Afbeelding
Kostschool in Oudewater van binnenuit 14 uur geleden
Afbeelding
Muziekduo Katakat treedt op in de soos 21 uur geleden
Afbeelding
Psalmzangavond met bovenstem in Montfoort gisteren
Het natuurgebied Bilwijk is niet langer toegankelijk voor honden.
Honden niet meer toegestaan in natuurgebied Bilwijk 22 feb, 19:00
Afbeelding
Benschopse vrouwen samen op weg naar Pasen 22 feb, 17:00
Afbeelding
Alle kinderen in Montfoort een zwemdiploma 22 feb, 12:00
Daphne van Kooten.
Debuut en vijfmaal goud bij Nederlandse Kampioenschappen 22 feb, 09:00