Afbeelding

Zeer lange raadsvergadering in Montfoort

Algemeen

De raadsvergadering van Montfoort moest afgelopen week opnieuw over twee avonden verspreid worden. Dat had te maken met een groot aantal vragen bij aanvang van de vergadering. Hoewel voor de laatste raadsvergadering voor de zomer een uitgebreide bespreking van de herontwikkeling van het burgemeester De Geus plein staat geagendeerd hebben de ontwikkelingen van de laatste weken geleid tot vragen. Die werden beantwoord, maar de wethouder liet wel doorschemeren dat het einde van De Vaart als dorpshuis in Linschoten onafwendbaar lijkt. Volgende maand meer hierover.

Toetreding tot de U10

Na een lange uiteenzetting van Jonkers (LM) over de lotgevallen van de begin deze eeuw opgeheven BRU (een gemeenschappelijke regeling met beslissingsmacht, red.) en zijn gevoel dat die langs een omweg weer terugkeerde en opnieuw uitleg van wethouder Ten Have dat de U10 geen beslissingsmacht heeft, bepleitte Jonkers toetreding tot de U10 met een groter machtsblok, te weten het westelijk weidegebied. Wethouder Ten Have zei dat in voorkomende gevallen de wethouders in dit gebied al vooroverleg plegen.
Met de stemmen van Lokaal Montfoort tegen werd het voorstel aangenomen.

Integraal ruimtelijk perspectief

Op de zienswijze die door het college al was opgesteld op dit stuk (dat van de U16 is) werden drie amendementen en een motie ingediend. Iedereen was eigenlijk wel van mening dat bij het IRP voornamelijk vanuit het perspectief van de stad naar het platteland wordt gekeken en daar nog wel een weg te gaan is. Ook de financiële verdeling van lusten en lasten baarde partijen zorgen. Hier dienden PAK en CDA een amendement in. VVD en SGP dienden twee amendementen in: één voor wat betreft overleg met de landbouwsector over de 4110 ha nieuwe natuur, die niet aan het agrarisch areaal mag worden onttrokken (lokale voedselproductie en extensivering) en één over het feit dat, hoewel de stadsbewoner uitgebreid wordt bediend met openbaar vervoer op korte afstand, dat voor de ommelanden veel minder het geval is en er dus ook over het wegennet in de provincie moet worden nagedacht. Alle drie de amendementen werden aangenomen en zullen worden verwerkt. Lokaal Montfoort diende twee moties in, die beide verworpen werden. Dit na een lange, mede op zijn parlementaire historie gebaseerde redevoering over de geschiedenis van hoe Rijk en Provincie greep proberen te krijgen op het grondgebied van de kleine gemeenten. Van gemeentelijke herindeling tot opschalingskorting. Lokaal Montfoort stemde ook tegen het IRP.

Uitstel evaluatie huis van ervaring

Omdat er vanwege corona het afgelopen jaar nauwelijks activiteiten zijn geweest om te evalueren hadden de SWOM en de regiobibliotheek om uitstel verzocht. Dat voorstel werd aangenomen. Een door de CU, CDA en LM ingediende motie om in het komende jaar een onderzoek te doen naar de benodigde ruimte en financiering van een structurele bibliotheekvoorziening, Die motie haalde het niet en daarom stemde LM tegen het voorstel.

Overig nieuws

Wethouder Ten Have deelde mee, dat de gemeente voor niet wettelijke taken de ODRU gaat verlaten. Verder werd een vertrouwenscommissie benoemd om over de herbenoeming van de burgemeester te gaan praten. Het tweede deel van de vergadering volgt in De IJsselbode van volgende week.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Kent u een sterke powervrouw 1 uur geleden
Afbeelding
Bij WDS moet je wel op tijd komen 2 uur geleden
Een oorkonde voor Huib Dolleman en Ties Bode uitgereiktdoor de wethouder van Sneek.Beide mannen gewoon in 'werkkleding'.
Wat je biedt moet je betalen (2) 20 uur geleden
Afbeelding
Aan gene zijde 4 mrt, 12:00
Afbeelding
Orde op zaken! 3 mrt, 17:00
Afbeelding
Nieuwe openingstijden Bibliotheek Linschoten 3 mrt, 12:00
Afbeelding
Renovatie bedieningsgebouwtje Cosijnbrug in Oudewater 2 mrt, 17:00
Afbeelding
Collectanten gezocht voor Amnesty 2 mrt, 12:00