Afbeelding

Uit de commissie Ruimte Montfoort

Algemeen

Scholencomplex

In de commissie Ruimte Montfoort heerste enige irritatie tussen coalitie en B&W en de oppositie over het opnieuw aan de orde stellen van het scholencomplex.

Vijf jaar geleden was, met een unaniem besluit, besloten tot de locatie achter de sporthal. In december vorig jaar is dat besluit herroepen met een besluit door de kleinst mogelijke meerderheid om op de Hofland locatie te gaan bouwen. Een paar maanden geleden stelden de leden Schrijver (D66) en Timmerarends (SGP) een groot aantal vragen over de verkeers- en parkeerproblematiek in de wijk. Niet tevreden met de beantwoording daarvan vroeg de heer Timmerarends om agendering in de commissie. Zo geschiedde.

Een viertal insprekers kwam opdraven, respectievelijk een inwoner aan de Benedenkerkweg en aan de Parklaan, de heer Hotze namens de Hockeyvereniging en van de stichting die de kunstgrasvelden beheert. Hotze pleitte voor een nieuw akoestisch onderzoek naar aanleiding van de aanschaf van een typhoonblazer, waarmee organisch materiaal van de velden wordt geblazen en verder ging het over toename van de fietsersstromen, parkeren en de wijziging van de omschrijving van de wijk als ‘rustige woonwijk’ naar ‘gemengd gebied’. Het leek op een min of meer doorzichtige poging om opnieuw het besluit voor de Hoflandlocatie ter discussie te stellen. De niet-coalitiepartijen deden hun best, maar kregen nul op het rekest. Er lagen overigens geen stukken waarover een besluit moest worden genomen. Hoewel de inschrijving voor de aanbestedingsprocedure is geopend aan de hand van eerder genomen besluiten (programma van eisen bv.) moet de planontwikkeling nog helemaal op gang komen, inclusief de burgerparticipatie. Wordt vervolgd.

Uitbreiding bedrijfsterrein Van der Horst

De commissie had een aantal vragen over de wenselijkheid van uitbreiding van een bedrijf dat daar wel zit, maar er eigenlijk niet zou moeten zitten.

De voorgestelde inpassing in een groenstrook die niet hoger mag zijn dan vijf meter in verband met de windvang van de molen, de overlast van het laden en lossen op de Bleek zou hiermee moeten worden opgelost etc. Een aantal vragen moet de wethouder nog beantwoorden en daarom werd er nog een slag om de arm gehouden door het PAK, maar het lijkt erop dat het een unaniem besluit gaat worden.

Aansluiting bij de U10

Montfoort wil zich aansluiten bij de U10 (een samenwerkingsverband van vooral grotere gemeenten in de provincie) om invloed te kunnen uitoefenen op de regionale besluitvorming.

In dat orgaan wordt vooral gesproken over grote thema’s, maar het pleegt geen besluitvorming waar de gemeente aan gebonden is. De hele commissie was er wel voor, maar inwonersbelangen wilde het toch als bespreekstuk hebben om nog de mogelijkheid te hebben een amendement in te dienen dat regelt dat de gemeente geen bevoegdheden inlevert bij de U16. Dit ondanks de uitleg van de wethouder, dat de U16 alleen een afstemmingsoverleg is.

Zienswijze Integraal Ruimtelijk Perspectief

Dit stuk is aan de raden voorgelegd vanuit de U16. Het gaat over wonen, bereikbaarheid, natuur en economische ontwikkeling.

Het stuk is 160 pagina’s lang en de zienswijze 9 pagina’s. Op die vier thema’s is een ‘schaalsprong’ nodig, hetgeen de SGP deed pleiten voor een noodrem als het over de positie van de landbouw gaat, omdat die er nogal bekaaid van af komt. Bouwen voor bovenlokale behoefte en bovenlokale doorstroom stuit ook op bezwaren. De CU vond het stuk teleurstellend, en vindt dat het vooral beantwoordt aan de ambitie om van Utrecht een metropool te maken ten koste van het omliggend groen. De financiën zijn niet onderbouwd en wethouder Ten Have merkte terzijde op dat als de kleine gemeenten ten dienste moeten staan van de stad de provincie nog altijd rijker is dan de gemeenten. Voor wie geïnteresseerd is in de toekomstige ontwikkeling om ons heen is het IRP een lezenswaardig document, te vinden op de website van de gemeente. De zienswijze gaat als bespreekstuk naar de raad. Naar verwachting met veel amendementen in die vergadering.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Taizéviering in Haasrecht 2 uur geleden
Afbeelding
Kostschool in Oudewater van binnenuit 16 uur geleden
Afbeelding
Muziekduo Katakat treedt op in de soos 23 uur geleden
Afbeelding
Psalmzangavond met bovenstem in Montfoort 23 feb, 09:00
Het natuurgebied Bilwijk is niet langer toegankelijk voor honden.
Honden niet meer toegestaan in natuurgebied Bilwijk 22 feb, 19:00
Afbeelding
Benschopse vrouwen samen op weg naar Pasen 22 feb, 17:00
Afbeelding
Alle kinderen in Montfoort een zwemdiploma 22 feb, 12:00
Daphne van Kooten.
Debuut en vijfmaal goud bij Nederlandse Kampioenschappen 22 feb, 09:00