Parkeerbeleid

De ingelaste raadsvergadering op 14 juli j.l. was in zijn geheel gewijd aan het parkeerbeleid. Na een ook al ingelast forum over dit beleid werden alsnog een viertal amendementen (onafhankelijken) en moties (WG, VVDenD66 en CU/SGP) ingediend.

De Wakkere Geelbuik wilde dat het college met gebruikmaking van het voorwerk van de burgerwerkgroep een parkeerplan opstelt, en daarbij ook het weren van zwaar verkeer uit de binnenstad, het autovrij maken van een deel van de binnenstad en het bevorderen van deelauto’s en fietsen mee te nemen. Te presenteren in februari 2022.

De Onafhankelijken wilden via een amendement op het raadsvoorstel wel de parkeerverordening en het parkeerfonds vaststellen, maar niet het vergunningenstelsel invoeren. Dit amendement kreeg de stemmen van het CDA minus de heer Stapel en VVD/D66 mee en die van WG en CU/SGP tegen.

VVDenD66 wilden een onderzoek instellen naar het optimaliseren van het gebruik van de parkeerplaats aan de Waardsedijk en het verbeteren van de verbinding met de binnenstad en het aan de hand van de binnengekomen tips optimaliseren van de mogelijkheid om extra parkeerplaatsen te realiseren en binnen zes maanden te rapporteren. Zij steunden wel het amendement van de Onafhankelijken.

CU/SGP wilden een evaluatie in 2023, met eventueel daaruit voortvloeiende beleidsvoornemens.

Kortom: er was geen steun voor het voorstel. Het college was teleurgesteld in de reacties gelet op het voortraject. Uiteindelijk werd het geamendeerde voorstel (niet invoeren van parkeerbeleid, wel vaststellen van de parkeerverordening en parkeerfonds) unaniem aangenomen. De moties van WG (6 stemmen voor, 7 tegen) CU/SGP (8 voor, 5 tegen) en VVDenD66 (9 tegen, 4 voor) respectievelijk verworpen, aangenomen en verworpen.

Trudie Scherpenzeel

Meer berichten