Uit de Raad

Jaarrekening 2020 gemeente Oudewater

De raad boog zich over de jaarrekening aan de hand van een gedeeltelijke goedkeuring van de accountant (de getrouwheid van de weergave van de gegevens) en gedeeltelijke afkeuring (de rechtmatigheid). Dat laatste vooral omdat voor een bedrag van ruim negen ton de aanbestedingsregels niet zijn gevolgd. Bovendien een afkeurend advies van de auditcommissie (die namens de raad met de accountant en de ambtelijke organisatie samenwerkt) over de gebreken in het aanleveren van stukken.

Het betreft geen afkeuring van de samenwerking. Wel van gebreken in de planning en control cyclus van Woerden, die ertoe geleid had dat de volledige stukken pas twee dagen voor de raadsvergadering werden aangeleverd. De samenwerking met de betrokken ambtenaren is volgens dhr. Broere, voorzitter van de auditcommissie, uitstekend. Maar het rommelt al enige tijd in de ambtelijke organisatie van Woerden, die de stukken moet aanleveren. Voor wat betreft de financiële processen is al enige tijd een ‘task-force’ aan het werk, maar dat heeft nog niet tot de gewenste verbetering geleid. Dat was voor CDA en CU/SGP de reden een motie van afkeuring in te dienen waarin het college de opdracht kreeg om die afkeuring over te brengen aan het college van Woerden en de auditcommissie driemaandelijks te voorzien van een voortgangsrapportage. Zowel motie als jaarrekening werden unaniem aangenomen.

Afwegingskader grootschalige duurzame energie

Na alles wat daar het afgelopen jaar al over is geschreven regende het moties. Namens ook Onafhankelijken en CDA diende de CU/SGP fractie een drietal moties in op het afwegingskader. Ook de Wakkere Geelbuik diende een motie in.

De eerste motie had betrekking op, als er dan zonneparken zouden moeten komen, die op de slechtste landbouwgrond zouden moeten komen en bepleitte een tweetal extra criteria op te nemen bij het scoren van ingediende ontwikkelingsplannen op bodemdaling en zichtbaarheid van de parken. De tweede motie bepleitte om de polder Hekendorp te ontzien, onder meer vanwege het uitzicht vanaf de Zuringkade en het veenweide park. De derde motie bepleitte dat het college de uitwerking van het ‘ontwerpend onderzoek’ aan de raad zou aanbieden. De vrijheid van het college om dingen verder uit te werken vond men wat al te ruim. De WG motie bepleitte het uitwerken van de zonneladder (liefst eerst op dak, dan op ‘slechte landbouwgrond’ etc) tot een actieplan, een integraal onderzoek te doen in de hele gemeente naar mogelijke locaties en aanvullende randvoorwaarden voor toetsing (uit het zicht van bewoners en passanten, maximaal 1,5 meter hoog en betrekken van omwonenden) van plannen. De wethouder zei geen extra geld te hebben voor het uitwerken of stimuleren van zon op dak. Zonder aanvullende financiering vanuit het Rijk is daar geen geld voor. Een schriftelijke inspraakreactie van ‘Pure energie’ voor het openstellen van gebieden in zone F10 en A voor een zonnepark van 24 hectare in dat gebied waarmee, volgens de inspreker, de hele doelstelling tot 2030 in één keer kan worden gerealiseerd, kreeg in de discussie geen aandacht. Gebieden F10 en A worden niet aangewezen als gebieden voor openstelling. Openstelling betekent dat initiatiefnemers zich kunnen aanmelden om plannen te ontwikkelen, die met een ook in het afwegingskader opgenomen scoring kunnen worden getoetst. Op een vraag uit de Raad zei wethouder Lont dat hij contact heeft gehad met Prorail voor het ook benutten van geluidsschermen langs de spoorbaan. Prorail heeft laten weten dat men met een pilotproject in Almere bezig is en afhankelijk van de uitkomsten daar over een jaar op terug komt. De Onafhankelijken vonden dat (grootschalige) wind te vaak in het stuk voorkomt en was er niet gerust op dat het afwegingskader daarvoor toch teveel ruimte biedt. Andere partijen wezen erop dat in het afwegingskader voor grootschalige wind steeds het woordje ‘geen’ staat. René van den Hoogen kreeg voor zijn standpunt geen steun. Uiteindelijk werd het volgende besloten:

1.         Tot 2030 geen wind (behalve kleintjes voor eigen gebruik in de opengestelde gebieden) en alles inzetten op ‘zon op dak’. (overigens was dat besluit al in maart genomen, maar voor de volledigheid wel hierbij opgenomen (red)).

2.         De drie moties van Onafhankelijken, CU/SGP en CDA werden alle drie aangenomen, de laatste met de stemmen van de VVD tegen.

3.         De motie van de WG werd ingetrokken.

4.         Het afwegingskader werd unaniem aangenomen. Met stemverklaring van mw. Van Wijk (zij was tegen het besluit in maart op principiële gronden, en handhaafde die stellingname, maar wil wel constructief meedenken en stemde dus in).

5.         Openstelling van gebied J11 (ten noorden van het spoor) voor grootschalig zon in de berm van het spoor, zon op dak, kleine zonneparken en kleine molens voor eigen gebruik.

Geheimhouding rond het zwembad

Het is lastig schrijven over een besluit tot geheimhouding als het er verder niet over mag gaan. Kees de Bruijn van het CDA maakte zich opnieuw boos over de late en onvolledige aanlevering van stukken en het geheim verklaren daarvan. Hoewel de stemmen staakten (CDA en WG tegen en raadslid Van den Berg afwezig.) waarmee de stukken openbaar werden. Het volgende agendapunt hief de geheimhouding van andere stukken rond het zwembad weer gedeeltelijk op en zelfs de wethouder snapte niet meer wat er nu eigenlijk gebeurde. Na een schorsing concludeerde de griffier om voor uw correspondent onnavolgbare juridische redenen dat het voorstel tot geheimhouding ondanks de stakende stemmen toch was verworpen.

Toch werd het volgende agendapunt (het weer gedeeltelijk opheffen van de geheimhouding) alsnog behandeld. Volgens wethouder Duindam gaat het uitsluitend en alleen om het beschermen van de positie van SBZO en daarom moeten een ‘regelbegroting’ en verwijzingen daarnaar geheim blijven. De Bruijn zegt van SBZO andere geluiden te vernemen. Beiden hadden gesproken met een (dezelfde) vertegenwoordiger van het bestuur van SBZO. Het werd er allemaal niet duidelijker op. Is die geheimhouding ook opgelegd aan SBZO, wilde De Bruijn weten. Dat kan volgens de wethouder niet, dat is aan SBZO. Er werd geschorst voor overleg met de fractievoorzitters en de wethouder.

Na schorsing concludeerde de wethouder dat we allemaal gebaat zijn bij maximale transparantie. Hij stelde voor om het in een gezamenlijke bijeenkomst met Duindam, SBZO, gemeentesecretaris en fractievoorzitters te bespreken en tot die tijd voorwaardelijke geheimhouding op te leggen. Het CDA ging daarin mee, samen met de Wakkere Geelbuik en daarmee was de vrede getekend. Wordt vervolgd dus. Het punt werd afgevoerd van de agenda. Onafhankelijken en CU/SGP haastten zich om te verklaren dat zij natuurlijk ook hechtten aan maximale transparantie, zodat die niet door CDA en WG kon worden geclaimd.

Integraal ruimtelijke visie

In deze visie wordt voorgesteld om in de U16 regio 4110 ha ‘nieuwe natuur’ te realiseren. Door CU/SGP, CDA en VVDenD66 werd een amendement voorgesteld in de zienswijze van de raad dat ertoe strekte dat er niet zomaar zoveel grond wordt aangewezen als nieuwe natuur. In veel gemeenten in het gebied en onder aanvoering van de partijen met een agrarische achterban worden amendementen ingediend met de volgende inhoud (onder het kopje Ambities voor werken en groen + landschap): “inclusieve landbouw is het belangrijkste onderdeel van nieuwe natuur. Dit willen wij expliciet benoemd zien in het IRP. Voordat een voorstel wordt gedaan voor nieuwe natuur, moet bij de huidige beheerder worden nagegaan welke activiteiten er nu plaatsvinden om de biodiversiteit te verbeteren. De 4110 hectare die genoemd wordt in het concept IRP voor nieuwe natuur en recreatie moet als laatste onttrokken worden aan de agrarische sector. Alle ideeën moeten in samenspraak en overleg met de agrarische sector opgepakt worden, zodat er echt een plan is om natuurdoelen te halen en de sector en de natuur er beiden op vooruit kunnen gaan.”

De wethouder omarmde het amendement en neemt het mee naar de verschillende plaatsen waar hier over gesproken wordt. Hij waarschuwde wel voor al te veel optimisme op dit terrein. Het amendement werd met 1 stem tegen (WG) aangenomen. Het voorstel werd eveneens met een stem tegen aangenomen.

door Trudie Scherpenzeel

Meer berichten