Vier moties vreemd

Er waren voor de gemeenteraadsvergadering van 31 mei in Montfoort maar liefst vier moties ‘vreemd aan de orde’ ingediend. In de reguliere vergadering was daar geen ruimte meer voor en moest er, puur voor de moties vreemd, een extra vergadering worden belegd. Een unicum.

Wind op zee

IBML diende mede namens LM en VVD een motie in om, in samenwerking met VNG of andere gemeenten te bekijken of de door Montfoort en eventuele samenwerkingspartners, te participeren in een project op zee om zo de bijdrage van Montfoort aan de energietransitie te kunnen realiseren. De motie is ook in andere gemeenten ingediend. PAK en D66 spraken van het doen van valse beloften aan de inwoners en zand in de ogen strooien. Zij waren van mening dat er onvoldoende ruimte is op zee en vinden dat de ook Montfoort zijn bijdrage moet leveren. De wethouder vond de motie in strijd met de gemaakte afspraken in de RES. De windmolenparken op zee wekken, in het klimaatakkoord, energie op voor de industrie en windmolens op zee leveren alleen een bijdrage aan de Rijksdoelstelling. Zij raadde de motie af maar wilde de vraag wel voorleggen aan de collega-wethouders in het RES-gebied. Niettemin werd de motie na een levendige discussie aangenomen, met alleen de stemmen van PAK en D66 tegen.

Verplaatsing hinderlijke of risicovolle bedrijven

De volgende motie ging over een onderzoek bij de voorbereiding van de omgevingsvisie en werd ingediend door PAK, IBML en VVD om te onderzoeken welke bedrijven die nog in een woonomgeving staan als hinderlijk of risicovol worden ervaren. Dit vanwege verkeersaantrekking en/of gezondheidseffecten en, zo er verplaatst moet worden, die bedrijven te verplaatsen naar industrieterreinen. En daarmee mogelijk ook ruimte vrij te maken voor woningbouw. De motie wekte verbazing bij LM vanwege het feit dat het PAK de avond ervoor wel had ingestemd met de uitbreiding van het bedrijf Van der Horst aan de Benedenkerkweg. De wethouder was tegen een onderzoek omdat dat geld kost en met de resultaten op dit moment niets kan worden gedaan. Hij zag wel mogelijkheden om de binnenkort aan te trekken bedrijvencontactfunctionaris in zijn kennismakingsronde alle mogelijkheden en wensen te laten inventariseren. Die suggestie leidde niet tot intrekking van de motie, maar vond wel instemming in de raad. Ook deze motie werd aangenomen, met de stemmen van het CDA en LM tegen

Multicriteria analyse

De SGP diende, na de verloren forumdiscussie om opnieuw over de besluitvorming rond het scholencomplex te gaan praten, een motie in om een nieuwe Multicriteria-analyse te maken. Die motie leed schipbreuk. Alleen het CDA, LM en de SGP stemden voor.

Verbeterpunten

Tenslotte kreeg wethouder Koster een motie van ‘verbeterpunten’ over zich heen. Ze zou niet luisteren, vragen te laat beantwoorden, niet goed communiceren en woede opwekken. Hammendorf (PAK) reageerde woedend. Hij vroeg zich af of de indiener, Jonkers (LM) het misschien over zichzelf had. Andriessen (VVD) sloot zich daarbij aan. Beiden vinden dat de wethouder prima functioneert. Schrijver (D66) sloot zich ook aan. De SGP stemde voor de motie evenals LM en mevrouw van Kooten van het CDA. Wethouder Koster reageerde onderkoeld en nodigde iedereen die problemen heeft met haar wijze van communiceren om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.

Trudie Scherpenzeel

Meer berichten