Correctie OZB-aanslagen

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is er iets fout gegaan bij de uitvoering van de OZB in Oudewater. Omdat met te lage WOZ-waarden is gerekend is het tarief te hoog vastgesteld. Inspreker Van den Bunt wilde weten of er nu nieuwe aanslagen komen of dat er een aangepaste aanslag komt. Verder wilde hij weten wat er gaat gebeuren met lopende bezwaren.

De vergadering werd bij afwezigheid van de burgemeester voorgezeten door Kees de Bruin en begon met een aantal mededelingen van de wethouders. Duindam deelde mee dat de hoogte van de werkbrug naar het oude postkantoor inmiddels is aangepast (de rondvaartboten kunnen er nu onderdoor). Verder deelde hij mij dat alle aandelen voor de ontwikkeling van Oranje Bolwerck nu in handen zijn van één van de aandeelhouders. En verder, met een vette knipoog, dat het college een disciplinair gesprek had gevoerd met de burgemeester vanwege een door hem stellig ontkende ‘nevenfunctie’. Hij bleek te doelen op de deelname door de burgemeester aan ‘The Masked Singer’. Bij monde van de voorzitter vergaf de raad hem dat, onder voorwaarde dat hij volgend jaar weer meedoet in een ander pak.

WOZ

Bij de opstelling van de begroting voor 2021 is vorig jaar zomer uitgegaan van een te lage WOZ-waarde van de woningen. Aangezien de vaststelling van de hoogte van het tarief de sluitpost is van de begroting is toen een te hoog tarief vastgesteld. Dat te hoge tarief is toegepast op de juiste WOZ-waarde, waardoor de opbrengst 180.000 euro hoger uitvalt dan begroot. Het college stelde voor om het verschil terug te geven, door middel van een aanpassing van het tarief. Daarvoor was het nodig om de verordening bij te stellen. De partijen waren unaniem van mening dat het niet goed was gegaan en Onafhankelijken en het CDA vonden, dat inwoners onmiddellijk na de ontdekking van de fout door middel van een brief op de hoogte hadden moeten worden gesteld, met de mededeling dat er een nieuw besluit door de raad zou worden genomen. Het verweer van wethouder Lont, dat hij niet zeker wist of de raad daarmee zou instemmen en dat hij daarom had gewacht met het informeren van de inwoners totdat de raad dat besluit zou hebben genomen viel niet overal in goede aarde. De gemeente Woerden heeft inmiddels een ‘task force’ ingesteld om verbeteringen in het werk van de afdeling Financiën te krijgen. Op de vraag van de heer Van den Bunt of er nieuwe bezwaren zouden moeten worden ingediend antwoordde hij, dat dat niet het geval is. De bezwaren zijn ingebracht tegen de WOZ-waarde en zullen gewoon worden behandeld. Er komen wel nieuwe aanslagen, met het aangepaste tarief.

Overig

Wethouder Kok deelde mee dat in Woerden een geriatrisch centrum wordt gevestigd. Een ontwikkeling die ook voor Oudewater van belang is. Verder deelde het college mee, dat er een informeel gesprek is gevoerd met het college van Lopik over de positie van die gemeente en wethouder Lont dat de provincie inmiddels is ingegaan op een verzoek van onder andere Oudewater om bij het Rijk bezwaar te maken tegen het zoeken naar olie- en gasvoorraden in de provincie.

Mark Kruiswijk bracht de raad op hoogte van de stand van zaken rond ‘Raden in verzet’ (de kortingen op de gemeentelijke begrotingen (red)). Er zit wel enige beweging in de standpunten op rijksniveau, maar het huidige kabinet vindt dat een zaak van het nieuwe kabinet.

De rest van de vergadering was gewijd aan een uitvoerige discussie van de interne werkwijze van Raad en Fora.

Trudie Scherpenzeel

Meer berichten