Strengere regels biomassa

Strengere regels biomassa

In de discussie over de energietransitie heeft de provincie Utrecht een standpunt bepaald ten aanzien van het gebruik van biomassa voor energie-opwekking.

Gebleken is namelijk, dat het grootschalig verbranden van biomassa (meestal houtsnippers of houtpellets uit Oost Europese of Canadese bossen) helemaal niet milieuvriendelijk is: het versnipperen en vervoeren van het hout kost energie die niet meegerekend wordt (levering franco aan de centrale), en het kost na verbranding jaren om deze door nieuwe bomen vast te laten leggen in nieuw hout (dat dan misschien opnieuw niet-duurzaam gebruikt wordt.)

  1. Na onderzoek stelt de provincie randvoorwaarden (bovenop de al geldende wettelijke regelingen) aan verder gebruik van bio-energie:
  1. - Er mag alleen laagwaardige biomassa gebruikt worden voor verbranding, zoals snoeiafval
  2. - Biomassa mag alleen als warmteborn gebruikt worden als er geen duurzaam alternatief beschikbaar is
  3. - Er mag alleen gecertificeerde biomassa gebruikt worden (wat dat dan ook inhoudt)
  4. - Er mag alleen biomassa gebruikt worden als die minimaal 80% minder CO2 uistoot over de hele keten (kappen, snipperen, vervoeren, verbranden) in vergelijking met 'grijze' (= niet duurzaam geproduceerde) energie
  5. - Biomassa afkomstig uit het buitenland wordt geweerd
  6. - 'Natte' biomassa (mest, maaisel, GFT, slib) kan gebruikt worden voor de productie van biogas

De Regionale Uitvoeringsdienst krijgt opdracht streng toe te zien op de kwaliteit van de gebruikte biomassa en de emissies (CO2, zwavel, stikstof, fijnstof) en zo nodig te handhaven. Toepassingen van biomassa die de provincie als onwenselijk beschouwt zullen worden uitgesloten van subsidies die verleend kunnen worden in het kader van de Uitvoeringsverordening energietransitie.

't Is maar dat u het weet.

Meer berichten